Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 1/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-02-25

, wysokość odszkodowań za grunty, które przejdą na własność gminy, wysokość opłat adiacenckich, propozycje zachowania istniejących budynków i drzewostanu oraz planowanych...

III AZP 1/82 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1982-12-31

. Rakowskiego, przy udziale protokolanta G. B. w sprawie ze skargi Tadeusza B. na decyzję Wojewody C. z dnia 18 maja 1981 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty...
adiacenckiej z tytułu wybudowania w ulicy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd...