Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

IV SA/Wa 704/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-26

o kodach: 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe...
, przekładniowe i smarowe oraz 16 01 07* - filtry olejowe., Zdaniem organu odwoławczego, biorąc pod uwagę ustalenia organu I instancji, iż ewidencja odpadów prowadzona przez Spółkę...

IV SA/Wa 978/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-07

, przekładniowe i smarowe, 13 02 05* mineralne oleje silnikowe (0,16 Mg). Skarżący przedłożył także przykładowe faktury zakupu części., G. B. odmówił podpisania protokołu kontroli...
odpadów o kodach: 16 06 01* baterie i akumulatory (1,6 Mg), 16 01 19 tworzywa sztuczne (14,79 Mg), 16 01 17 złom stalowy (12 Mg), 13 02 08* inne oleje silnikowe...