Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) X

II GZ 428/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów za nieprzekazanie sądowi kompletnych akt sprawy

II GZ 537/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w W. w sprawie z wniosku W. S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Finansów w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II GPS 2/15 - Uchwała NSA z 2016-05-23

skarg na postanowienia organów egzekucyjnych wydane w toku egzekucji administracyjnej dotyczącej tytułów wykonawczych wystawianych przez organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaliczają się do kategorii spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, o których mowa w art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a., i w konsekwencji, czy na podstawie art. 239 pkt 1 lit. e P.p.s.a. - z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych zwolniona jest strona skarżąca w sprawach ze skarg na...