Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński, Sędziowie Sędzia WSA Justyna Mazur (sprawozdawca), Sędzia WSA Iwona Owsińska - Gwiazda, , Protokolant Specjalista Ilona Obara, , po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2021 r. w Radomiu sprawy ze skargi A. G. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] czerwca 2021 r. znak: [...] w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego A. G. kwotę [...] ([...]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

A. G. (dalej: "skarżący", "strona", "wnioskodawca"), wnioskiem z [...] marca 2016 r., uzupełnionym pismem z [...] maja 2016 r. zwrócił się do Ministra Finansów (obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; dalej: "organ interpretacyjny", "Dyrektor KIS") z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zamiany nieruchomości, przedstawiając następujące zdarzenie przyszłe:

Skarżący zamierza dokonać zawarcia umowy zamiany bez dopłat, swojego własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego o powierzchni [...] m2 w R. przy ulicy P. [...] na nieruchomość gruntową składającą się z jednej działki ewidencyjnej zabudowanej domkiem drewnianym o powierzchni [...] m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni [...] m2 we wsi G., gmina P.. Zgodnie z informacją z ewidencji gruntów i budynków część nieruchomości o powierzchni [...] ha posiada oznaczenie [...], zaś pozostała część nieruchomości oznaczona jest jako R lub Lz-R. Cała nieruchomość ma powierzchnię [...] ha. Skarżący wskazał, iż posiadany lokal mieszkalny otrzymał w postaci darowizny od najbliższej rodziny (akt notarialny z dnia [...] maja 2012 r.).

Skarżący powziął wątpliwość, czy jeżeli dokona wyżej wymienionej zamiany przed upływem pięciu lat od otrzymania darowizny będzie płacił podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z przedmiotową zamianą. W jego ocenie nałożenie na niego jakiegokolwiek podatku byłoby krzywdzące, ponieważ zamiany chce dokonać bez żadnych dopłat (nieruchomość za nieruchomość) i w związku z tym uważa, że nie osiągnie z tego tytułu żadnego dochodu, a nawet będzie zmuszony zainwestować znaczną kwotę na założenie centralnego ogrzewania.

W uzupełnieniu wniosku skarżący wskazał, że drewniany dom o powierzchni [...] m2, stanowiący część nieruchomości, o której mowa w przedmiotowym wniosku, zgodnie z informacją z ewidencji gruntów i budynków posiadający oznaczenie [...] zaspokajał będzie tylko i wyłącznie jego potrzeby mieszkaniowe całorocznie, tj., będzie spełniał funkcję mieszkalną przez cały rok. Ponadto zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Gminy, Gmina nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym działki, na których znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Nieruchomość nie stanowi również gospodarstwa rolnego, gdyż cała nieruchomość ma powierzchnię [...] ha.

W tak zakreślonym stanie faktycznym skarżący zadał następujące pytanie, czy będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przedmiotową zamianą?

Skarżący wskazując na treść art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z poźn. zm., dalej: "u.p.d.o.f."), stwierdził, iż z uwagi na równowartość obu zamienianych praw (zamiany bez dopłat) wskazane zwolnienie będzie miało zastosowanie w jego sytuacji do całej wartości nieruchomości, gdyż w wyniku zamiany poniesie wydatki na własne cele mieszkaniowe w tej samej wysokości co wartość zbywanego prawa spółdzielczego.

Strona 1/11