Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska, , Sędzia WSA Małgorzata Miron (spr.), Sędzia WSA Joanna Gierak - Podsiadły, Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2010 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. w [...] na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego skargę oddala

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Nadzór budowlany
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia [...] marca 201 Or. [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez "[...]" Sp. z o.o. uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla [...] z dnia [...].06.2009 r., umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku produkcyjno-biurowego nr [...] na działce nr ew. [...] obr. [...] w [...] i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:

W dniu 18.06.2009 r. Prezydent [...] wydał decyzję Nr [...] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia inwestorowi C. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na rozbiórkę budynku produkcyjno-biurowego nr [...] na działce nr ew. [...] z obrębu [...] przy ul. [...] w [...] z zachowaniem m. in. następujących warunków, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane: roboty rozbiórkowe można rozpocząć, gdy decyzja niniejsza stanie się ostateczna w trybie postępowania administracyjnego.

Od ww. decyzji w dniu [...].07.2008 r. odwołanie złożyła spółka z o.o. "[...]".

Pismem z dnia 14.07.2008 r. skierowanym do sp. z o.o. C. Urząd Miasta Stołecznego [...] poinformował, iż w związku z wniesieniem odwołania przez sp. z o.o. "[...]" wykonanie robót w oparciu o rozstrzygnięcie administracyjne w stosunku, do którego wniesiono odwołanie stanowić będzie naruszenie przepisów prawa budowlanego.

Zgodnie z wpisem w dzienniku budowy w dniu 16.07.2008 r. przystąpiono do rozbiórki budynku nr [...] na działce nr ew. [...] z obrębu [...] przy ul. [...] w [...].

Pismem z dnia 17.07.2009 r. inwestor, którego biuro znajdywało się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, wysłał dyspozycję wstrzymania rozbiórki

1 do kierownika budowy za pomocą Poczty Polskiej. W dniu 21.07.2008 r. na postawie pisma z Miasta [...] wstrzymano prace rozbiórkowe hali nr [...]. Hala produkcyjna została położona w całości, budynek biurowy wyburzono w 1/3 części. Pozostała stacja trafo.

Sp. z o.o. "[...]" zawiadomiła w dniu 4.08.2008 r. PINB dla [...], iż na nieruchomości przy ul. [...] na działce nr ew. [...] z obrębu [...] prowadzone są roboty niezgodnie z prawem.

Organ I instancji w dniu 6.10.2008 r. przeprowadził kontrolę przedmiotowego terenu i ustalił, iż inwestor wykonywał roboty zabezpieczające i porządkowe na terenie rozbiórki. [...] Sp. z o.o. w dniu 16.12.2008 r. złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli robót budowlanych prowadzonych na obszarze działki nr [...], a w razie gdyby przedmiotowa kontrola wykazała, iż na ww. obszarze prowadzone są roboty inne niż zabezpieczające i porządkowe zgłosiła wniosek o wydanie w trybie art. 50 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych oraz przedstawienia w trybie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych wraz z odpowiednimi ocenami technicznymi i ekspertyzami. Swój wniosek o przeprowadzenie kontroli przez organ pierwszej instancji nadzoru budowlanego sp. z o.o. "[...]" ponowiła pismem z dnia 7.01.2009 r.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Nadzór budowlany
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego