Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Sawczuk, Sędzia WSA Artur Kuś, Sędzia WSA Tomasz Stawecki (spr.), , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 listopada 2020 r. sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lutego 2020 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz skarżącego Z. K. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uzasadnienie strona 1/8

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z dnia [...] lutego 2020 r., znak: [...], po rozpatrzeniu odwołania Z. K. (dalej: "skarżący"), utrzymał w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. (dalej: "[...] WKZ" lub "organ pierwszej instancji") z dnia [...] października 2019 r., znak: [...] odmawiającą wydania pozwolenia na realizację prac dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym oraz rozbiórką obiektów istniejących na działce i z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi na nieruchomości położonej przy ul. F. w T.

Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

2. Wnioskiem złożonym 29 stycznia 2019 r. Z.K. wystąpił do organu pierwszej instancji o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym wraz z rozbiórką obiektów istniejących na działce i z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz zagospodarowania terenu. Inwestycja zaplanowana jest na działkach nr ewid. [...], [...][...], [...], [...], [...], [...] obręb [...] przy ul. F. w T. Pozwolenie konserwatorskie jest niezbędne, gdyż przedmiotowa inwestycja znajduje się na obszarze układu urbanistycznego T. wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 1976 r.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2019 r. [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków w K. (dalej: "[...] WKZ") odmówił wydania pozwolenia na realizację ww. inwestycji. Po rozpatrzeniu odwołania skarżącego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z [...] sierpnia 2019 r., którą uchylił rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji z [...] czerwca 2019 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

3. Po ponownym rozpoznaniu wniosku skarżącego z 29 stycznia 2019 r., [...] WKZ w dniu [...] października 2019 r. wydał decyzję odmawiającą wydania skarżącemu pozwolenia na realizację prac dotyczących budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym wraz z rozbiórką obiektów istniejących na działce i z niezbędnymi urządzeniami techniczno-budowlanymi, która to inwestycja miała być zrealizowana na określonych działkach przy ul. F. w T.

Decyzja organu pierwszej instancji została wydana na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej: "k.p.a."), a także art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 w związku z art, 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm., dalej: "u.o.z.o.z.") oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609; dalej: "rozporządzenie konserwatorskie").

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego