Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na podział działki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Groński (spr.), , Sędzia WSA Artur Kuś, Sędzia WSA Andrzej Siwek, Protokolant specjalista Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2019 r. sprawy ze skargi J. B., M. M. B., J. B. i M. M. B. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] grudnia 2018 r. znak [...] w przedmiocie pozwolenia na podział działki I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz J. B., M. M. B., J. B. i M. M. B. solidarnie kwotę 748 zł (siedemset czterdzieści osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uzasadnienie strona 1/14

UZASADNENIE

Decyzją z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ), działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 8, 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 28 czerwca 2017 r., poz. 1265), po rozpoznaniu wniosku M. M. B., J. B., J. B., M. M.B. z dnia 3 listopada 2017 r., nie zezwolił na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - Zespołu Gazowni [...] nr rej. [...] z dnia [...] maja 1975, położonego przy ul. P. [...] w W. dz. nr ewid. [...] obręb [...].

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że przedmiotowy podział nieruchomości dotyczy działki oznaczonej nr ewid. [...] będącej częścią obszaru zabytkowego - Zespołu Gazowni [...]. Zgodnie z projektem podziału przewiduje się wydzielenie z ww. działki fragment nieruchomości o pow. 0,0910 ha, która po podziale otrzyma nr [...]. Organ wyjaśnił, że w uzasadnieniu wniosku wskazano, iż powodem podziału jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w zakresie projektowanej działki [...], która zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr [...] Rady Miasta [...]z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu C. - rejon ulicy P.) przeznaczona jest pod drogę publiczną.

Organ uznał, że oceniając wpływ podziału nieruchomości na istniejącą wartość zabytkową należy wskazać, iż proponowany podział nieruchomości ogranicza się do niewielkiej ingerencji w obszar zabytkowy w jej południowym fragmencie. Wydzielona część nie przekształca istniejącego układu kompozycyjnego, a jedynie w minimalnym stopniu go ogranicza - zmniejsza. Niemniej, zdaniem organu, poddając analizie stan istniejący zabytku należy wskazać, iż obecną granicę zespołu od strony południowej stanowi ogrodzenie - mur wzniesiony wzdłuż działki nr ewid. [...]. Ogrodzenie jest integralnym elementem zespołu zabytkowego jako element jego kompozycji. Wydzielenie projektowanej działki [...] z całości założenia doprowadzi do odłączenia tegoż elementu co wpłynie na wartość zabytkową zespołu interpretowanego jako całość wraz z ogrodzeniem. Organ podniósł, że skutkiem podziału będzie zachwianie integralności zespołu jako całości założeń powiązanych ze sobą funkcjonalnie - założenie przemysłowe wraz z ogrodzeniem projekt podziału i w związku z tym nie może być zaakceptowany ze stanowiska konserwatorskiego.

Od decyzji tej M. M. B., J. B., J. B. oraz M. M. B. wnieśli odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W odwołaniu tym zarzucili:

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Zabytki
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego