Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk, , Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.), Sędzia WSA Tomasz Stawecki, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi S." z siedzibą w P. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2015 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/11

Wojewoda [...] postanowieniem z dnia [...] września 2015 r., na podstawie art. 31 § 2 w związku z art. 31 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku S. z siedzibą w P. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję nr [...] z [...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I. Sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę hali usługowo- magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: wartownię, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, sieci zewnętrzne wewnątrzzakładowe, zbiornik retencyjny, dwa zbiorniki gazu LPG, pompownię i zbiornik p.poź. oraz wewnętrzną instalację gazu w budynku hali usługowo- magazynowej z częścią socjalno-biurową na działkach o nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], położonych w miejscowości S., gm. [...]; w zakresie planu zagospodarowania terenu działek nr ew. [...] (powstałej po podziale działki nr [...]), [...], [...] (powstałej po podziale działki nr [...]), [...], [...], [...] (powstałej po podziale działki o nr [...]), [...], [...] (powstałej po podziale działki nr [...]), [...] (powstałej po podziale działki o nr [...]), [...] (powstałej po podziale działki o nr [...]), [...] (powstałej po podziale działki nr [...]) oraz projektów budowlanych obejmujących: budynek hali magazynowo-dystrybucyjnej z częścią socjalno-biurową, wartownię, płyty fundamentowe pod zbiorniki wody do celów pożarowych, instalacje wewnętrzne w tym: gazu, wody, elektryczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania; infrastrukturę techniczną w tym: dwa zbiorniki wody do celów pożarowych, zbiornik retencyjny, pompownię, zewnętrzne instalacje zakładowe w tym: gazowe, wodociągowe, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, infrastrukturę komunikacyjną w tym: parkingi, drogi wewnętrzne, drogi pożarowe, chodniki, place manewrowe, rampy rozładunkowe - odmówił wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r.

W uzasadnieniu organ podał, że Starosta [...] decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r., zmienił własną decyzją nr [...] z dnia [...] października 2013 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi I.sp. z o.o., z siedzibą w W., pozwolenia na budowę hali usługowo-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: wartownię, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, sieci zewnętrzne wewnątrzzakładowe, zbiornik retencyjny, dwa zbiorniki gazu LPG, pompownię i zbiornik p.poż. oraz wewnętrzną instalację gazu w budynku hali usługowo- magazynowej z częścią socjalno- biurową na działkach o nr ew. [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], położonych w miejscowości S., gm. [...], w zakresie projektu zagospodarowania terenu i zatwierdzonych projektów budowlanych.

Strona 1/11