Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, , Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.), Sędzia WSA Ewa Machlejd, Protokolant ref. staż. Julia Murawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2013r. sprawy ze skargi K. O. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2012 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/5

Wojewoda [...] na wniosek K. O. wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Dzielnicowego [...] z dnia [...] października 1989 r. udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej [...]pozwolenia na budowę 3-ch budynków wielorodzinnych na nieruchomości w [...] przy ul. [...].

Następnie, K. O. na podstawie cyt. "art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w zw. z art. 98 § 1 k.p.a" wniosła o zawieszenie ww. postępowania, ze względu na toczące się postępowanie przed Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu części działki o nr ewid. [...], w [...] przy ul. [...][...] objętej ww. inwestycja.

Wojewoda [...], postanowieniem z dnia [...] czerwca 2012 r. na podstawie art. 98 w związku z art. 144 oraz art. 123 k.p.a odmówił zawieszenia postępowania. Organ wskazał, że pismem z dnia [...] maja 2012r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej [...] nie wyraził zgody na zawieszenie postępowania w sprawie. Tymczasem, jednym z elementów niezbędnych do wydania postanowienia w zakresie ww. wniosku jest zgoda stron na zawieszenie postępowania. Pojęcie zawarte w przepisie art. 98 § 1 k.p.a. "nie sprzeciwiają się inne strony" należy rozumieć jako oświadczenie woli pozostałych stron wyrażające zgodę na zawieszenie postępowania. Skoro Spółdzielnia Mieszkaniowa [...] jako strona nie wyraziła zgody na zawieszenie postępowania w mniejszej sprawie, to nie było podstawy do zawieszenia postępowania, po myśli wniosku.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a., po rozpatrzeniu zażalenia K. O. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2012 r., Nr [...]- utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, że prawidłowo wniosek rozpatrzono jedynie w zakresie dotyczącym art. 98 § 1 k.p.a. (tj. czy zawieszeniu postępowania sprzeciwiły się inne strony) i uzasadniony jest brak odniesienia się do wniosku skarżącej w zakresie, w jakim dotyczył on zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego wprowadził dwa niezależne od siebie tryby zawieszenia postępowania - w art. 97 § 1 k.p.a.

wskazane zostały przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania z urzędu, natomiast art. 98 § 1 k.p.a. wprowadza możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania na wniosek strony, wskazując jednocześnie warunki tego zawieszenia, to jest brak sprzeciwu innych stron oraz brak zagrożenia interesu społecznego. W niniejszej sprawie, bezsprzecznie strona postępowania - Spółdzielnia Mieszkaniowa [...]sprzeciwiła się zawieszeniu postępowania. Sprzeciw był jednoznaczny nie budzi żadnych wątpliwości. Skoro nie została spełniona przesłanka z art. 98 § 1 k.p.a., to zasadnie organ wojewódzki odmówił zawieszenia postępowania w sprawie.

Strona 1/5