Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla, , Sędzia WSA Izabela Ostrowska, Sędzia WSA Joanna Gierak - Podsiadły (spr.), Protokolant sekr. sąd. Anna Tomaszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2016 r. sprawy ze skargi J J i K J na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/12

Przedmiotem skargi J J i K J jest decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2015 r. znak: [...].

Decyzją tą organ, po rozpatrzeniu odwołania J J i K J, od decyzji Wojewody [...]z dnia [...] maja 2015 r., znak: [...] odmawiającej stwierdzenia, na wniosek J J i K J, nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej C G, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą [...] ", pozwolenia na budowę samoobsługowej myjni kontenerowej, na działce nr ew. [...], przy ul. [...], w [...] , utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2015 r. została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Wnioskiem z dnia 20 listopada 2014 r. J J i K J wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę samoobsługowej myjni kontenerowej w [...] przy ul. [...]na działce nr [...]. We wniosku skarżący podnieśli, że nie zostały zachowane minimalne odległości lokalizacji samoobsługowej myjni kontenerowej od zbiorników z gazem LPG oraz urządzeń stacji paliw wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy stacji paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063 zm.). Następie, pismem z dnia 19 stycznia 2015 r., skarżący uzupełnili wniosek podnosząc, iż w sprawie doszło do naruszenia:

art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) przez wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę myjni kontenerowej pomimo niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i niezgodności projektu z przepisami techniczno-budowlanymi;

§ 123 i § 124 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r., bowiem zabudowa działki [...] jest możliwa jedynie w odległości nie mniejszej niż 20 m od odmierzacza gazu;

§ 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - myjnia została zlokalizowana na całej szerokości działki przy granicy działki [...] należącej do skarżących, zabudowanej obiektami i urządzeniami stacji paliw, zatem nie zostały zachowane odległości, o których mowa w ww. przepisach.

Wojewoda [...]decyzją z dnia [...] maja 2015 r., znak: [...] , odmówił stwierdzenia, na wniosek J J i K J, nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę samoobsługowej myjni kontenerowej.

Odwołanie od powyżej decyzji z dnia [...] maja 2015 r., w terminie, wnieśli J J i K J.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania J J i K J, od decyzji Wojewody [...] z dnia [...] maja 2015 r., znak: [...], utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Strona 1/12