Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Groński, Sędziowie sędzia WSA Izabela Ostrowska, sędzia WSA Wojciech Sawczuk (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 17 maja 2022 r. sprawy ze skargi K. W., A. B. i Ż. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę

1. 3 egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla przedmiotowej inwestycji lub cztery egzemplarze projektu budowlanego (w przypadku zastosowania możliwości przewidzianej w art. 26 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych ustaw - Dz. U. 2020. poz. 471),

2. oryginału ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,

3. uzupełnienie formularza B-4 stanowiącego załącznik do przedmiotowego wniosku o podpisanie przez K.W.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, Strona załączyła kopię decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 30 sierpnia 2005 r. nr WZ-176/2005 ustalającą warunki zabudowy.

Oceniając przedłożoną dokumentację Prezydent m.st. Warszawy stwierdził braki i nieprawidłowości, wobec czego, działając na podstawie art. 35 ust. 3 P.b., postanowieniem z 9 sierpnia 2021 r. Nr 326/2021 nałożył na Inwestorki obowiązek ich usunięcia, poprzez:

1. przedłożenie aktualnej, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji (dołączona do wniosku decyzja z 30 sierpnia 2005 r. Nr WZ-176/2005 została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 stycznia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 1120/06),

2. dostarczenie projektu budowlanego przygotowanego w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, aktualnych na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Strona 1/7