Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 2/15

Decyzją z dnia [...] lutego 2021 r., nr [...], Wojewoda [...] na podstawie art. 157 § 1 i 2 oraz art. 158 i 156 § 1 k.p.a. oraz art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm., dalej jako "p.b."), odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] września 2018 r., [...].

Wojewoda wskazał, że skarżący jest w współwłaścicielem działki o nr ew. [...] położonej przy ul. [...] w [...], oddalonej o ok. 4,10 m od granicy działki inwestycyjnej. Działka należąca do skarżącego nie graniczy bezpośrednio z działką inwestycyjną o nr ew. [...]. Pomiędzy działką inwestora, a działką skarżącego zlokalizowana jest działka o nr ew. [...] (dawniej nr ew. [...]). Zdaniem Wojewody skarżący mógł jako strona postępowania wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji, biorą pod uwagę zalecenia zawarte w decyzji Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego zapadłej w niniejszej sprawie, ponieważ przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne z uwagi na swoje parametry, a także charakter może powodować w odniesieniu do nieruchomości skarżącego uciążliwości w postaci generowania nadmiernego hałasu.

Wojewoda po analizie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdził, że przedmiotowa inwestycja jest zgodna z uchwałą Rady Gminy [...] nr [...] z [...] czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy [...], (zwaną dalej "m.p.z.p."). Działka inwestycyjna o nr ew. [...] położona w miejscowości [...], oznaczona w m.p.z.p. symbolem MU, który zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 m.p.z.p. wchodzi w skład terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zgodnie z § 16 pkt 1 m.p.z.p. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU ustala się przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa (zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie budynków wolnostojących lub bliźniaczych). Jak wynika z przedłożonego projektu budowlanego omawiana inwestycja o charakterze usługowym została zaprojektowana zgodnie z definicją usług zawartą w § 6 pkt 14 m.p.z.p.,

Wojewoda [...] wskazał, że z projektu budowlanego nie wynika, aby prowadzona działalność powodowała przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny, określonych w ustawie prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi, dodatkowo nie zalicza się ona do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jak wskazano w projekcie budowlanym: "Nie przewiduje się innych oddziaływań ani zagrożeń wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych, ponadto dodano, iż: "Urządzenia techniczne myjni ulokowane są w kontenerze o wysokiej izolacyjności akustycznej. Emisja hałasu nie występuje, odległości od sąsiedniej zabudowy zostały dobrane prawidłowo. Myjnia jest nieczynna w godzinach ciszy nocnej. Nie przewiduje się przekraczania dopuszczalnych norm hałasu."

Strona 2/15