Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia zawieszonego postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Paweł Groński, Sędziowie sędzia WSA Artur Kuś (spr.), sędzia WSA Tomasz Stawecki, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 kwietnia 2020 r. sprawy ze skargi "T. i [...] spółka komandytowa w W. oraz Fundacji [...] w W. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia zawieszonego postępowania oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/7

1. Wojewoda [...] (dalej: "Wojewoda", "organ odwoławczy") postanowieniem z [...] grudnia 2019 r., nr [...], działając na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, dalej: "k.p.a.") po rozpatrzeniu zażalenia G. S.A. w W. - uchylił zaskarżone postanowienie Prezydenta [...] Nr [...] z [...] października 2019 r., zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę Inwestorowi - spółce G. S.A. - obejmującego przebudowę i nadbudowę poddasza na cele mieszkalne w lewej - zachodniej oficynie kamienicy przy al. S. w W., położonej na działce ew. nr [...] w obrębie [...].

W uzasadnieniu organ omówił stan faktyczny sprawy wskazując, że w dniu 19 czerwca 2015 r. do Wydziału Architektury i Budownictwa [...] wpłynął wniosek Inwestora - G. S.A. - dotyczący udzielenia pozwolenia na nadbudowę oficyny na cele mieszkalne ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w oficynie II - zachodniej - kamienicy przy al. S. w W., położonej na działce ew. nr [...] w obrębie [...].

Postanowieniem Nr [...] z [...] sierpnia 2015 r. Prezydent [...] zawiesił postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Wojewoda [...] postanowieniem Nr [...] z [...] listopada 2015 r., uchylił ww. postanowienie. W dniu [...] lutego 2018 r. Prezydent [...] postanowieniem Nr [...] ponownie zawiesił postępowanie administracyjne. Wojewoda [...] postanowieniem Nr [...] z [...] lipca 2018 r., uchylił ww. postanowienie. Prezydent [...] decyzją Nr [...] z [...] kwietnia 2019 r., odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego. Wojewoda [...] decyzją Nr [...] z [...] września 2019 r. uchylił decyzję Prezydenta [...] Nr [...] z [...] kwietnia 2019 r., i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Prezydent [...], w toku ponownie rozpatrywanej sprawy, postanowieniem Nr [...] zawiesił postępowanie administracyjne z urzędu oraz nie udzielił pozwolenia na budowę Inwestorowi - obejmującego przebudowę i nadbudowę poddasza na cele mieszkalne w lewej - zachodniej oficynie kamienicy przy Al. S. w W., położonej na działce ew. nr [...] w obrębie [...], wpisanej do rejestru zabytków pod numerem [...]. Na powyższe postanowienie zażalenia złożyła G. S.A.

2. Wojewoda [...] działając jako organ odwoławczy przywołując treść art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wskazał, że zawiesza się postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Poprzez pojęcie "zagadnienia wstępnego" należy rozumieć zagadnienia prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi zatem wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej. W związku z tym, chodzi o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w sprawie głównej od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego powinno zależeć rozpatrzenie sprawy administracyjnej w ogóle, nie zaś wydanie pozytywnej lub negatywnej dla wnioskodawcy decyzji. Zatem przymiot zagadnienia wstępnego mogą mieć tylko rozstrzygnięcia, które warunkują wydanie orzeczenia merytorycznego. Wobec tego organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej musi ustalić bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, przy czym o takiej bezpośredniej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Omawiana bezpośredniość istnieje wówczas, gdy bez uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji nie byłoby możliwe.

Strona 1/7