Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów
Uzasadnienie strona 2/11

W toku kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli PINB w L. dnia [...] września 2018 r. ustalone zostało, że: "na istniejącej wieży stacji bazowej telefonii komórkowej [...] usytuowanej na działce nr ew. [...] w J., użytkowanej na podstawie ostatecznej decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie Nr [...] z dnia [...] lutego 2016 r. Inwestor [...] sp. z o.o. [...] zamontowała [...] anteny sektorowe plus jedną radiolinię na podstawie umowy zawartej pomiędzy [...] a [...]. (...)"

Dnia [...] września 2018 r. do PINB w L. drogą elektroniczną wpłynęła kopia umowy podnajmu Nr [...] zawartej [...] lutego 2018 r. pomiędzy [...] sp. z o.o. a [...] sp. z o.o.

Wystąpieniami z dnia [...] września 2018 r. PINB w L. zwrócił się do [...] sp. z o.o. oraz Starosty L. o przedłożenie dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy w/w obiektu.

Pismem z dnia [...] września 2018 r. Starosta L. poinformował PINB w L., że nie posiada dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy w/w stacji bazowej.

Dnia [...] października 2018 r. do PINB w L. wpłynęło pismo [...] sp. z o.o. informujące, że w/w spółka zamontowała na stacji bazowej swoje urządzenia. Do pisma załączono szereg dokumentacji, m. in. dokumentację techniczno-formalną instalacji zespołu urządzeń [...]

Wystąpieniem z dnia [...] października 2018 r. PINB w L. poinformował strony postępowania o uprawnieniach przysługujących im na podstawie art. 10 § 1 k.p.a.

Zawiadomieniem z dnia [...] października 2018 r. PINB w L. poinformował strony postępowania o zamiarze przeprowadzenia powtórnych oględzin w sprawie.

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez przedstawicieli PINB w L. dnia [...] listopada 2018 r. w obecności przedstawiciela [...] sp. z o.o. oraz [...] sp. z o.o. ustalono, że: "stan faktyczny w/w stacji bazowej nie uległ do chwili obecnej zmianie i jest zgodny z ustaleniami dokonanymi podczas kontroli przeprowadzonej w dniu [...] września 2018 r."

PINB w L postanowieniem Nr [...] z dnia [...] grudnia 2018 r., znak: [...], wstrzymał [...] sp. z o.o. prowadzenie robót budowlanych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki nr ew. [...] w miejscowości J., wykonanej bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia dokumentacji zgodnie z brzmieniem art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie z zachowaniem ustawowego terminu złożyła [...] sp. z o.o.,

Postanowieniem z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, uchylił zaskarżone postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. Nr [...] z dnia [...] grudnia 2018 r., znak: [...] i na podstawie art. 48 ust 2 i 3 Prawa budowlanego i wstrzymał [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. prowadzenie robót budowlanych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki nr ew. [...] w J., wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz nałożył obowiązek przedłożenia w terminie [...] miesięcy od dnia doręczenia postanowienia zaświadczenia Wójta Gminy J. o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz aktualnego zaświadczenia informującego o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Strona 2/11