Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Janeczko (spr.), Sędziowie sędzia WSA Mirosław Montowski, sędzia WSA Andrzej Siwek, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/11

Postanowieniem z [...] kwietnia 2019 r. nr [...] [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: "organ odwoławczy", "[...]WINB") art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, dalej: "k.p.a.") i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm., dalej: "Prawo budowlane"), uchylił zaskarżone postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] Nr [...] z dnia [...] grudnia 2018 r., znak: [...] i na podstawie art. 48 ust 2 i 3 Prawa budowlanego wstrzymał [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. prowadzenie robót budowlanych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki nr ew. [...] w J., wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę oraz nałożył obowiązek przedłożenia w terminie 8 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia:

- zaświadczenia Wójta Gminy J. o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

- 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz aktualnego zaświadczenia informującego o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Powyższe postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Dnia [...] maja 2018 r. do PINB w L. wpłynął wniosek [...] Stowarzyszenia [...] (dalej: "Stowarzyszenie") o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie rozbudowy w kwietniu 2018 r. stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki oznaczonej nr ew. [...] w J. oraz dopuszczenie w/w Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony.

PINB w L. pismem z dnia [...] maja 2018 r. zwrócił się do [...]. z o.o. o osobiste stawiennictwo przedstawiciela spółki w siedzibie PINB w L. celem złożenia wyjaśnień w sprawie.

Zawiadomieniem z dnia [...] lipca 2018 r. PINB w L. poinformował o wszczętym z urzędu postępowaniu administracyjnym w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki oznaczonej nr ew. [...] w J. Jednocześnie strony postępowania poinformowane zostały o zamiarze przeprowadzenia kontroli w sprawie.

PINB w L. postanowieniem Nr [...] z dnia [...] lipca 2018 r., znak: [...], dopuścił na prawach strony [...] Stowarzyszenie [...] do udziału w w/w sprawie.

W dniu [...] lipca 2018 r. pracownik PINB w L. w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem [...] sp. z o.o. poinformowany został, że spółka nie wykonała rozbudowy stacji bazowej, lecz wykonała to inna firma, która zobowiązała się dopełnić wszelkich formalności związanych z rozbudową. Z powyższej czynności sporządzona została notatka służbowa dołączona do akt organu powiatowego.

Strona 1/11