Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mariola Kowalska, Sędziowie sędzia WSA Joanna Gierak - Podsiadły (spr.), asesor WSA Joanna Kruszewska - Grońska, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/7

Przedmiotem skargi L. sp. z o.o. z siedzibą w W. ("skarżąca") jest postanowienie Wojewody [...] ("Wojewoda") z [...] marca 2018 r., Nr [...], znak: [...], wydane w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego, w następującym stanie sprawy.

Pismem z 28 grudnia 2017 r. A. sp. z o.o. z siedzibą w W. ("inwestor") złożyła wniosek o pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D i E z częścią usługową i garażami podziemnymi na działkach nr [...] i [...] z obrębu [...] przy ul. [...] w dzielnicy [...] m.st. W..

Pismem z 16 stycznia 2018 r. skarżąca złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącym ww. pozwolenia na budowę, wskazując, że jest użytkownikiem wieczystym działek o nr ewid. [...] i [...], obr. [...], położonych w sąsiedztwie działek objętych wnioskiem inwestora, i prowadzi na tym terenie działalność gospodarczą; skarżąca podniosła także, że prawdopodobnie inwestor chce zapewnić dojazd do planowanej inwestycji korzystając ze służebności drogowej wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości złożonej z tych właśnie działek, i wywodząc z tego swój przymiot strony w sprawie.

Pismem z 26 stycznia 2018 r. skarżąca wniosła o wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie, ewentualnie o wydanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę albo zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., "k.p.a.") do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia toczącego się przed Sądem Rejonowym dla [...] w W. postępowania z powództwa skarżącej przeciwko inwestorowi i in. o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych nr [...] i [...] z rzeczywistym stanem prawnym. W uzasadnieniu tego pisma skarżąca podała, że nieruchomość, na której ma być realizowana inwestycja, nie ma dostępu do drogi publicznej; służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej nr [...] (obejmującej działki, których jest użytkownikiem wieczystym) i odpowiednio w dziale I-Sp księgi wieczystej nr [...] (obejmującej działki, na których ma być realizowana inwestycja), nie istnieje; 29 grudnia 2017 r. skarżąca złożyła pozew o uzgodnienie treści wskazanych ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, poprzez ustalenie, że wskazana służebność nie istnieje. W pozwie dokładnie wskazano fakty, z których wynika opisana niezgodność, a także dowodowy na poparcie tej okoliczności; postanowieniem z [...] stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy dla [...] [...] Wydział [...] udzielił zabezpieczenia roszczenia skarżącej. W końcu skarżąca podała, że dostęp do drogi jest przesłanką konieczną udzielenia pozwolenia na budowę, a organ nie ma podstaw do samodzielnego ustalenia, że służebność mająca zapewnić dostęp do drogi publicznej nie istnieje, wobec czego zachodzi podstawa do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Postanowieniem z [...] stycznia 2018 r., sygn. akt [...], dołączonym do akt administracyjnych, Sąd Rejonowy dla [...] w W., [...] Wydział [...], udzielił skarżącej zabezpieczenia roszczenia poprzez dokonanie wpisu ostrzeżenia do ww. ksiąg wieczystych, w prowadzonym postępowaniu o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych.

Strona 1/7