Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2012 r. sprawy ze skargi D. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną decyzją z [...] marca 2012 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Prezes NFZ), na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej jako ustawa o świadczeniach, po rozpatrzeniu odwołania D. R. (dalej skarżąca), utrzymał w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej Dyrektor NFZ) z [...] grudnia 2011 r., którą stwierdzono, że skarżąca podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 1 listopada 1999 r. do 31 marca 2001 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem A); od 1 kwietnia 2001 r. do 15 listopada 2009 r. (wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem B).

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W sierpniu 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. Inspektorat K. (dalej ZUS) wystąpił do Dyrektora NFZ z wnioskiem o rozstrzygnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia przez skarżącą pozarolniczej działalności gospodarczej. Podał, że skarżąca nie dokonała zgłoszenia do ww. ubezpieczeń od 1 listopada 1999 r.; że w ww. okresie posiadała inne tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - od 18 sierpnia 2008 r. z tytułu uprawnień do świadczenia emerytalnego.

Dyrektor NFZ decyzją z [...] października 2010 r. stwierdził, że skarżąca podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach od 1 listopada 1999 r. do 31 marca 2001 r. oraz od 1 kwietnia 2001 r. do 15 listopada 2009 r. W uzasadnieniu organ podał, iż skarżąca posiadała dwa wpisy do ewidencji działalności gospodarczej - w formie spółki cywilnej od 1 listopada 1999 r. do 16 czerwca 2005 r., pod nr A oraz w formie jednoosobowej działalności gospodarczej od 1 kwietnia 2001 r. do 15 listopada 2009 r. - jako kontynuacja działalności rozpoczętej 1 listopada 1999 r., pod nr B; przy czym - zgodnie z danymi z ZUS, nie dokonała ona zgłoszenia do ubezpieczeń od 1 listopada 1999 r. z tytułu prowadzenia ww. pozarolniczej działalności gospodarczej. Nadto organ podał, że także z danych właściwego Urzędu Skarbowego wynikało, iż skarżąca od 1 listopada do 28 września 2009 r. figurowała w jego ewidencji jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i uzyskująca z niej przychód do 2008 r. Dyrektor NFZ ustalił także, że skarżąca od 1 stycznia 1999 r. do 17 sierpnia 2008 r. posiadała inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a od 18 sierpnia 2008 r. podlegała im z tytułu uprawnień do świadczenia emerytalnego. W odniesieniu do powyższych ustaleń Dyrektora NFZ, skarżąca dnia 14 lipca 2010 r. - do protokołu, zeznała, że jej jedynym źródłem przychodów do 2008 r. - wskazanych w zeznaniach podatkowych, było świadczenie usługi najmu. Nadto skarżąca oświadczyła, że w latach 1999-2008 nie prowadziła działalności gospodarczej i wskazała, że w 2005 r. we właściwym Urzędzie Skarbowym zgłosiła zawieszenie działalności gospodarczej, podając jednocześnie, że jej przychód pochodził wyłącznie z najmu. Dyrektor NFZ stwierdził natomiast, że ze znajdujących się w aktach sprawy zeznań podatkowych PIT-36 wraz z załącznikami PIT/B wynikało jednoznacznie, że jako źródło dochodów skarżącej za lata 2006-2008 była wskazana działalność gospodarcza. Jednocześnie organ wskazał, że skarżąca w piśmie z września 2010 r. oświadczyła, że najem był jedynym przychodem spółki od 2005 r., a następnie w piśmie z października 2010 r., podała że wszystkie przychody wynikały tylko z najmu, a w zeznaniach podatkowych za lata 2002-2008 przychody z najmu były omyłkowo wpisane jako przychody z działalności gospodarczej. Na dowód załączyła do akt sprawy umowę najmu z kwietnia 2002 r. oraz zadeklarowała możliwość dokonania korekt zeznań podatkowych. Organ pierwszej instancji badając treść owej umowy najmu stwierdził, że jej przedmiotem była nieruchomość należąca do wynajmującego, a jej adres był tożsamy z adresem miejsca wykonywania ww. działalności gospodarczej, wynikającym z wpisu do ewidencji oraz z adresem zamieszkania skarżącej.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia