Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/16

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zaskarżoną decyzją z [...] stycznia 2013 r. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] października 2012 r., którą stwierdzono objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym T. K. (dalej skarżący) z tytułu prowadzenia przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej w okresach: od 8 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2006 r., od 1 maja 2007 r. do 30 września 2007 r. oraz od 1 czerwca 2008 r. do nadal. Jako podstawę zaskarżonej decyzji wskazano art. 102 ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej ustawa o świadczeniach oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.

Jak wynika z akt sprawy powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] pismem z [...] stycznia 2012 r. zwrócił się do Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ (dalej Dyrektor [...] OW NFZ ) z wnioskiem o ustalenie okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu skarżącego z tytułu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. W załączeniu pisma przesłano m.in. kopie pism kierowanych przez skarżącego do II Urzędu Skarbowego w [...]:

a. z maja 2010 r. informujące o zawieszeniu działalności z dniem 31 maja 2010 r.,

b. z czerwca 2010 r. informujące o sprostowaniu daty rozpoczęcia działalności - 1 maja 2010 r. w nawiązaniu do pisma z [...] kwietnia 2009 r. informującego o wznowieniu działalności z dniem 1 stycznia 2010 r.,

c. z [...] kwietnia 2009 r. informujące o wznowieniu działalności z dniem 1 stycznia 2010 r. (3 pisma),

d. z [...] kwietnia 2009 r. informujące o wznowieniu działalności z dniem 24 kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym Dyrektor [...] OW NFZ wszczął wobec skarżącego postępowanie w sprawie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, o czym go prawidłowo zawiadomił.

W odpowiedzi skarżący podał, że od 1 czerwca 2001 r. do 19 września 2008 r. nieprzerwanie prowadził działalność gospodarczą w latach 2001-2006. Natomiast w 2007 i 2008 r. działalność swoją zawieszał w poszczególnych miesiącach, na dowód czego przedłożył zestawienia przychodów i kosztów oraz pism skierowanych do II Urzędu Skarbowego w [...], w których na przemian informował ten Urząd Skarbowy o zawieszeniu i wznawianiu prowadzenia działalności gospodarczej.

W toku postępowania organ zwrócił się do Urzędu Miasta [...] o podanie informacji, w jakim okresie skarżący figurował w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ten Urząd. W odpowiedzi nadesłano zaświadczenie o wpisaniu skarżącego do ewidencji działalności gospodarczej nr [...].

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia