Skarga P. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Tezy

Jeżeli strona otrzymała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 udp, po upływie 6 miesięcy od dnia popełnienia naruszenia, to oznaczało, że ziściła się przesłanka z art. 13n udp i organ nie mógł dalej prowadzić wadliwego, bo zbyt późno wszczętego z urzędu postępowania.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Bytner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2019 r. spraw ze skargi P. S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] grudnia 2018 r.; 2. umarza postępowanie administracyjne; 3. zasądza od Głównego Inspektora Transportu Drogowego na rzecz P. S. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/9

P. S. (dalej: skarżący, strona) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na wydaną przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (dalej: "GITD", "organ") decyzję z dnia [...] lutego 2019 r. w przedmiocie kary pieniężnej.

Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 19:25:37 urządzenie kontrolne zarejestrowało na odcinku drogi krajowej nr [...][...] (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr [...]) - [...] (skrzyżowanie z drogą powiatową nr [...]) przejazd samochodu ciężarowego o numerze rejestracyjnym [...], należącego do skarżącego.

Wskazany odcinek drogi krajowej został wymieniony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (tj. Dz. u. z 2018 r. poz. 890, ze zm., dalej "Rozporządzenie w sprawie dróg krajowych").

W związku z powyższym, pismem z dnia 23 października 2018 r., które strona otrzymała w dniu 29 października 2018 r., zawiadomiono skarżącego o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie oceny naruszeń obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm. zwanej dalej "udp").

Decyzją z dnia [...] grudnia 2018 r. GITD nałożył na stronę karę pieniężną w wysokości 1500 złotych za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej podczas przejazdu wykonywanego pojazdem o numerze rejestracyjnym [...] w dniu 26 kwietnia 2018 r.

Strona zaskarżyła tę decyzję GITD wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy z dnia 24 grudnia 2018 r. W jego uzasadnieniu strona wskazała na naruszenia przez organ art. 13n udp polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postepowania po terminie wynikającym z tego przepisu.

Po rozpatrzeniu tego wniosku GITD decyzją z dnia [...] lutego 2019 r. utrzymał zaskarżoną decyzję własną z dnia [...] grudnia 2018 r. w mocy.

Podstawę prawną tego rozstrzygnięcia stanowiły przepisy art. 127 § 3 w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 oraz art. 189a § 2, art. 189e i art. 189f § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej: k.p.a.), art. 13 ust. 1 pkt 3 z zw. z art. 13k ust. 1 pkt 2, art. 13k ust. 4 udp oraz załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie dróg krajowych oraz art. 50 pkt 1 lit. j, art. 51 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.).

W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] lutego 2019 r. organ wskazał, że w sprawie GITD wszczął postępowanie w dniu 23 października 2018 r., a więc przed jego przedawnieniem. Zdaniem organu istotne jest pierwsze podjęcie czynności w sprawie przez organ, pod warunkiem zawiadomienia o tym strony, a nie data zawiadomienia strony o wszczęciu postępowania.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Drogi publiczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego