Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Maria Jagielska Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Iwona Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2007 r. sprawy ze skargi A. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/7

Komendant Główny Policji (dalej KGP) decyzją z dnia [...] marca 2007 r. utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. (dalej KWP) z dnia [...] grudnia 2006 r., którą organ ten, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 6 i art. 20 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.), cofnął A. B. pozwolenie na broń palną myśliwską, przyznane na mocy decyzji Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w S. z dnia [...] grudnia 1983 r.

W świetle powołanego wyżej przepisu art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o broni i amunicji, właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 - 6 tej ustawy. Z kolei art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy przewiduje, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy się postępowanie karne o popełnienie takich przestępstw. Stosownie natomiast do art. 20 ustawy, cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni (...) następuje w drodze decyzji administracyjnej.

U podstaw podjętego w tej sprawie rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia.

Po pierwsze, A. B. został w postępowaniu karnym oskarżony o to, że w okresie od 1999 r. do [...] marca 2003 r. w miejscowości T. gm. S. składował 28.000 dm3 oleju napędowego i 3.500 dm3 oleju opałowego, wbrew wymogom bezpieczeństwa określonym przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, czym spowodował bezpośrednie niebezpieczeństwo eksplozji tych łatwopalnych materiałów, które zagrażało ludziom i mieniu w wielkich rozmiarach, a także bezpośrednie niebezpieczeństwo zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach, to jest o czyn z art. 164 § 1 kodeksu karnego (dalej kk) w zw. z art. 163 § 1 pkt 3 kk w zb. z art. 183 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów łatwopalnych w wyniku postępowania wbrew przepisom z niebezpiecznymi odpadami i substancjami - czynów wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w zbiegu z czynem godzącym w środowisko). Ponadto w okresie od 2000 r. do [...] marca 2003 r. posiadał bez wymaganego zezwolenia amunicję w postaci naboju parabellum kal. 9 mm, to jest o czyn z art. 263 § 2 kk. Wyrokiem z dnia [...] września 2003 r. Sąd Rejonowy w S. uznał A. B. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, jednocześnie zawieszając warunkowo jej wykonanie tytułem próby na okres 5 lat. Ponadto orzekł też m.in. karę grzywny oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci naboju parabellum kal. 9 mm (sprawa o sygn. akt [...]).

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji