Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas (spr.) Sędzia WSA Sławomir Kozik Protokolant sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty zapasowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/11

Minister Energii (dalej: Minister, organ) decyzją z dnia [...] lutego 2016 r., nr [...], działając w oparciu o przepisy art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej Kpa.), art. 21 § 1 pkt 1, art. 23 § 3 w związku z art. 23 § 4 oraz art. 47 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.; dalej Op.) oraz art. 21 b ust. 1, ust. 2, ust. 12, ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1695 ze zm., dalej ustawa o zapasach), po rozpatrzeniu odwołania [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: spółka, skarżąca) od decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (dalej Prezes Agencji) z dnia [...] września 2015 r., nr [...] w sprawie określenia wysokości opłaty zapasowej, utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji.

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Spółka w dniu [...] marca 2015 r. złożyła do Prezesa Agencji informację, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach, z której wynikało, że w styczniu 2015 r. dokonała ona przywozu 2.966,720 m3 oleju napędowego oraz wywozu w ilości 3.091,882 m3. Spółka obliczyła wysokość opłaty zapasowej za miesiąc styczeń 2015 r. wskazując kwotę minus 4.768,85 złotych.

Dnia [...] marca 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynęła informacja spółki, z której wynikało, że spółka w lutym 2015 r. dokonała przywozu 3.577,877 m3 oleju napędowego oraz wywozu w ilości 3.415,810 m3. Spółka obliczyła wysokość opłaty zapasowej za miesiąc luty 2015 r. wskazując kwotę 5.412,96 złotych. Następnie w dniu [...] kwietnia 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynęła informacja spółki, z której wynikało, że w marcu 2015 r. dokonała ona przywozu 2.991,443 m3 oleju napędowego oraz wywozu w ilości 3.517,654 m3. Spółka obliczyła wysokość opłaty zapasowej za miesiąc marzec 2015 r. wskazując kwotę minus 20.049,40 złotych.

W dniu [...] kwietnia 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynął także wniosek spółki o jej wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych, z uwagi na zaprzestanie sprowadzania paliw na terytorium RP. Po przeprowadzeniu postępowania, Prezes Agencji decyzją z dnia [...] maja 2015 r., nr [...], wykreślił wpis spółki z przedmiotowego rejestru.

W dniu [...] kwietnia 2015 r. do Prezesa Agencji wpłynęła korekta informacji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach, za miesiące styczeń 2015 r., luty 2015 r. oraz marzec 2015 r. Deklarowana przez spółkę wielkość przywozu i wywozu oleju napędowego nie uległa zmianie, natomiast wysokość opłaty zapasowej według spółki winna wynosić:

- za styczeń 2015 r. - 0 złotych,

- za luty 2015 r. - 5.413 złotych,

- za marzec 2015 r. - 0 złotych.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii