Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędziowie: Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant: Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2010 r. sprawy ze skargi A. F. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...], Główny Inspektor Transportu Drogowego - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 4 pkt 7 i 9, art. 20 ust. 1 i ust. 1a, art. 42 ust. 1, art. 87 i art. 92 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. - dalej także u.t.d.), a także § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U z 2009 r. Nr 86, poz. 721) oraz Lp. 1.7, Lp. 2.1, Lp. 4.1 załącznika do ustawy o transporcie drogowym, po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez skarżącego A. F. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 9500 (dziewięć tysięcy pięćset) złotych - utrzymał w mocy w/w decyzję organu I instancji.

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu [...] marca 2009 r. w miejscowości R., przy drodze krajowej nr [...] inspektor [...] Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli pojazd marki [...] o nr rejestracyjnym [...]. Kontrolowanym pojazdem, należącym do skarżącego przedsiębiorcy, kierował P. F. W protokole stwierdzono, iż w dniu kontroli wykonywany był przewóz osób na trasie L. - S. Z protokołu wynika, iż do kontroli kierowca nie okazał zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych. Na przedniej szybie pojazdu nie była naklejona winieta samoprzylepna, a kierowca nie posiadał w pojeździe odcinka kontrolnego. Do kontroli kierowca okazał wypis nr [...] z licencji nr [...] na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, udzieloną przedsiębiorcy. Ponadto kierowca nie okazał do kontroli wykresówek za dni [...] marca 2009 r. i [...] marca 2009 r., ani zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu w tym okresie. W toku kontroli ustalono ponadto, że czas rejestrowany na okazanej do kontroli wykresówce nie jest zgodny z czasem rejestracji w Polsce. Czas na wykresówce powinien wskazywać godz. 8:20 natomiast wskazywał godz. 19:20 (vide: protokół kontroli z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] wraz z załącznikami - k. 2-10 akt administracyjnych).

Kierowca przesłuchany w dniu [...] marca 2009 r. w charakterze świadka zeznał, że codziennie o godz. 7:20 zabiera grupę pracowników (około 12 osób) ze S. z ul. [...] i zawozi ich do [...] i stamtąd wraca pusto do S. Kierowca zeznał, że nie otrzymał od pracodawcy zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych ani rozkładu jazdy (vide: protokół przesłuchania świadka - k. 1 akt administracyjnych).

Następnego dnia, tj. [...] kwietnia 2009 r., celem potwierdzenia ustaleń kontroli drogowej przeprowadzonej w dniu [...] marca 2009 r., funkcjonariusze Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego dokonali przejazdu za tym samym autobusem nieoznakowanym samochodem służbowym i ponownie zatrzymali do kontroli pojazd należący do skarżącego. W toku ponownej kontroli przesłuchano kierowcę P. F., który zeznał, że w momencie kontroli dokonywał przewozu grupy pracowników ze S. do [...]. Wskazał on, iż zatrzymał się na pięciu przystankach, z których zabrał pracowników. Jednocześnie dodał, iż po tej trasie codziennie zabiera około 12 osób.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Transport
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego