Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o unieważnienie patentu
Uzasadnienie strona 2/15

W charakterze dowodów na okoliczność realnych przygotowań do wprowadzenia na polski rynek leku zawierającego pregabalinę jako substancję czynną do stosowania w leczeniu bólu przedłożył:

- dowód 1: zestawienie wydatków poniesionych przy realizacji projektu Pregabalin do dnia [...] września 2015 r., podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

- dowód 2: oświadczenie o skompletowaniu dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego zawierającego pregabalinę podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

- dowód 3: potwierdzenie rezerwacji terminu na złożenie w Urzędzie Rejestracji w Holandii dokumentacji rejestracyjnej dla produktu zawierającego pregabalinę w procedurze wzajemnego uznania z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Powołując się na doktrynę stwierdził, że zgodnie przyjmuje się, że interes prawny w unieważnieniu patentu mają konkurenci uprawnionego z patentu, którzy zamierzają wytwarzać takie przedmioty lub stosować taką technologię, jak opisana w dokumencie patentowym.

Powołał kilka orzeczeń sądowych m.in.:

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 czerwca 2005 r., VI SA/Wa 2176/04, którego teza brzmi: "W sytuacji, gdy przedsiębiorca upatruje zagrożenia wolności gospodarczej w rejestrze na rzecz innego podmiotu określonego prawa wyłącznego, orzecznictwo nie powinno stwarzać nadmiernych barier dla dostępu tego przedsiębiorcy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP dla wykazania, że rejestracja danego prawa wyłącznego zapadła z naruszeniem prawa. Z tych względów w postępowaniu w sprawach własności przemysłowej należałoby przyznać status strony konkurentowi właściciela spornego prawa wyłącznego, w szczególności w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP. Interes prawny w unieważnieniu patentu mają w szczególności nie tylko konkurenci uprawnionego z patentu, którzy zamierzają wytwarzać takie przedmioty lub stosować taką technologię, jak opisana w dokumencie patentowym, ale również przykładowo - pozwany o naruszenie patentu, czy też osoba, której oddalono wniosek o stwierdzenie, że produkcja, którą prowadzi lub zamierza prowadzić nie jest objęta danym patentem";

- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 września 2004 r., GSK 683/04: "Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości patent może być na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, unieważniony przez Urząd Patentowy z całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu. Istotą interesu prawnego, o jakim mowa w tym przepisie, jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego. Może to być norma należąca do każdej gałęzi prawa, a więc nie tylko do prawa administracyjnego. Norma prawna nie musi przyznawać podmiotowi wywodzącemu z niej swój interes prawny konkretnych uprawnień lub obowiązków, bo wtedy interes prawny przekształciłby się w roszczenie prawne lub publiczne prawo podmiotowe. Wystarczy, że daje możliwość ochrony w sformalizowanym postępowaniu i powoduje, że podmiot, którego sfery prawnej bezpośrednio dotyczy, może skutecznie domagać się wydania orzeczenia administracyjnego. Stąd też należy podzielić, iż interes prawny wnioskodawców wynika z przepisów o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP i art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), czemu na przeszkodzie stał sporny patent".

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP