Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o unieważnienie patentu
Uzasadnienie strona 15/15

W ocenie Sądu, UP wyjaśnił w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji dlaczego poniesienie znaczących nakładów oraz skompletowanie dokumentacji rejestracyjnej jest niewystarczające dla uznania interesu prawnego. Jak wskazał Urząd w zaskarżonej decyzji działania te są niewystarczające, ponieważ konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Wnioskodawca w trakcie postępowania o unieważnienie spornego patentu uprawdopodobnił, że poczynił przygotowania do wprowadzenia na rynek leku zawierającego pregabalinę jako substancję czynną, do stosowania w leczeniu bólu. Świadczą o tym znaczne wydatki poniesione przy realizacji projektu Pregabalin, jak również fakt złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu i toczące się postępowanie przed URPL w tej sprawie. Jednak wnioskodawca nie uprawdopodobnił tego zamiaru w dacie złożenia wniosku o unieważnienie spornego patentu, ponieważ w dacie tej nie posiadał złożonego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu.

Fakt zarezerwowania terminu na złożenie dokumentacji rejestracyjnej nie jest tożsamy z jej złożeniem, zarezerwowanie takiego terminu nie oznacza, że wniosek taki faktycznie zostanie złożony. Ponadto termin ten nie jest terminem ostatecznym, ponieważ jak wskazał wnioskodawca: "brak złożenia dokumentacji rejestracyjnej w wyznaczonym czasie powoduje niemożność jej złożenia do czasu wyznaczenia przez organ, na wniosek aplikanta, nowego terminu". Wynika z tego, że niezłożenie przez wnioskodawcę dokumentacji rejestracyjnej w wyznaczonym terminie nie zamyka mu drogi do rejestracji danego leku, a jedynie przedłuża tę procedurę w czasie".

W związku z powyższym UP nie naruszył przepisów art. 77 § 1 i art. 80 kpa poprzez brak wyczerpującego przeanalizowania całokształtu okoliczności faktycznych sprawy oraz brak oceny całokształtu materiału dowodowego, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego, co z kolei miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Skarżąca powołuje się na orzecznictwo z lat 2005 - 2012, z którego wynika, że uprawnionym do wniesienia wniosku o unieważnienie patentu jest m.in. konkurent uprawnionego, mogący oczekiwać pozytywnego dla niego rozstrzygnięcia. Organ zasadnie wskazuje, że linia za na przestrzeni lat znacznie się zmieniła. Aktualnie sądy administracyjnie podchodzą do badania przesłanek interesu prawnego bardziej rygorystycznie. Według aktualnego orzecznictwa nie wystarczy, że uprawnionym do wniesienia wniosku o unieważnienie patentu jest hipotetyczny konkurent uprawnionego.

Oznacza to, że interes prawny mają tylko te podmioty, których sytuacja prawna wynika wprost z normy prawa materialnego. Nie może to być interes tylko przewidywany w przyszłości ani hipotetyczny.

W tym wypadku zasadne jest twierdzenie organu, że złożenie wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu w dacie wszczęcia postępowania o unieważnienie patentu dla wykazania interesu prawnego, nie jest wystarczające. Bez złożenia takiego wniosku dany podmiot nie uzyska pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu. Z kolei dopiero podmiot, który uzyska pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu może wprowadzić lek do obrotu i tym samym być potencjalnym naruszycielem cudzego patentu i w związku z tym mieć interes prawny w unieważnieniu takiego patentu.

W uzasadnieniu wyroku VI SA/Wa 1972/08 WSA w Warszawie uzasadnił, że stosownie do przepisu art. 28 kpa "stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy

Strona 15/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP