Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o unieważnienie patentu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant ref. staż. Agnieszka Dzięcioł po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2018 r. sprawy ze skargi Z. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o unieważnienie patentu oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/15

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej organem/UP) decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] listopada 2017 r. sprawy z wniosku Z. S.A. z siedzibą w S. (zwana dalej wnioskodawcą/skarżącą/stroną) o unieważnienie patentu nr [...] na wynalazek pt. "Zastosowanie izobutylogaby i jej pochodnych do wytwarzania leku do leczenia bólu" (zwanego dalej patentem) udzielonego na rzecz W. LLC z siedzibą w N., Stany Zjednoczone Ameryki (zwaną dalej uprawnioną) umorzył postępowanie w sprawie i przyznał uprawnionej zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Podstawę prawną decyzji stanowił art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 256 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776 zwanej dalej p.w.p.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

W dniu [...] października 2015 r. skarżąca wystąpiła do UP z wnioskiem o unieważnienie patentu udzielonego na rzecz uprawnionej. Jako podstawę prawną wniosku wskazano art. 89 ust. 1 p.w.p. oraz art. 10 i art 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26 poz. 117) w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p.

W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca stwierdził, że przepisy p.w.p. nie definiują na własny użytek pojęcia interesu prawnego i dlatego w postępowaniu spornym dotyczącym unieważnienia patentu ma wprost zastosowanie przepis art. 28 k.p.a., a według tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Podniosła, że stwierdzenie istnienia interesu prawnego po stronie podmiotu ubiegającego się o unieważnienie patentu wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną tego podmiotu, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na jego sytuację w zakresie prawa materialnego.

Wnioskodawca wywodzi, że sporny patent stoi na przeszkodzie swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Wskazał, że ma konkretny zamiar wprowadzenia na rynek leku zawierającego jako substancję czynną związek o nazwie rodzajowej pregabalina, do stosowania w leczeniu bólu. Jako konkurent uprawnionego wnioskodawca znalazł się w realnej sytuacji zagrożenia ze strony uprawnionego ze spornego patentu żądaniem zaniechania naruszania spornego patentu po wprowadzeniu leku na rynek. Wskazał, że w jego interesie leży skorygowanie stanu, w którym uprawniony z patentu niesłusznie uzyskał wieloletni monopol, a wnioskodawca został dotknięty tą wyłącznością.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP