Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na [...] września 2011 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi M. U. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na [...] września 2011 r. z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6172 Notariusze i aplikanci notarialni
Inne orzeczenia z hasłem:
Aplikacje prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/10

VI SA/Wa 678/12

Uzasadnienie

Uchwałą z dnia [...] stycznia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na 7-9 września 2011 r., na podstawie art. 74h § 9 i § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) - dalej także jako P.n. - w związku z art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., utrzymała w mocy uchwałę nr [...] z dnia [...] października 2011 r. Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w K. w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego, ustalającą negatywny wynik z egzaminu M. U., gdyż za sporządzony drugi projekt aktu notarialnego otrzymała ocenę ostateczną - niedostateczny - przy ocenach cząstkowych dostateczny i niedostateczny.

Uchwałę podjęto w następujących ustaleniach;

Egzaminator oceniający pracę na ocenę dostateczną uznał, że nazwa umowy jest niepełna (brak wskazania ustanowienia hipoteki); reprezentacja spółki ArchiProjekt nie była całkowicie prawidłowa - pełnomocnictwo dla prokurenta (art. 109(3) k.c.) nie zawierało upoważnienia do ustanowienia hipoteki; wnioski w zakresie wieczystoksięgowym nieprawidłowe (przeoczono różne terminy użytkowania wieczystego łączonych nieruchomości nadto dla jednej z nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie drogi publicznej prawo to wygasło z dniem, kiedy decyzja ostateczna zatwierdzająca podział stała się ostateczna - art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - oraz nie określono właściwych podstaw wpisu); z niezbędnych dokumentów dla dokonania wpisu brak było wyrysu z mapy ewidencyjnej dla działki nr 44 z rzutem budynków; brak było zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie w postaci obciążenia praw hipoteką, co skutkuje nieważnością jej ustanowienia; nie przedłożono właściwych uchwał Spółdzielni (nie wyjaśniając na jakiej podstawie uchwała Walnego Zgromadzenia mogła wyrażać zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości) oraz decyzji ostatecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreśleniu z rejestru zabytków piekarni i ciastkarni "MAMUT" znajdujących się na działce nr 44 oraz zgody Gminy Wrocław na wykreślenie z działu III kw prawa pierwokupu i zgody na wykreślenie roszczeń tej gminy o zapłatę pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste; nieprawidłowo wyliczono i pobrano opłaty i taksę; nieprawidłowo uczyniono odrębną własność piekarni, która uległą spaleniu; nieodniesiono się do posiadania przez Spółdzielnię decyzji zezwalającej na budowę na działce nr 42/1 budynku biurowo-mieszkalnego i przeniesienia tej decyzji na spółkę ArchiProjekt z jednoczesnym wskazaniem na konieczność zmiany wieczystej dzierżawy;

Egzaminator oceniający pracę na niedostateczny wskazał dodatkowo na następujące jej nieprawidłowości: nie wskazano która ze stron i jaką opłatę wniosła oraz pod jaką pozycją rejestru opłata ta została zaewidencjonowana; argumentacja o nie pobraniu opłaty za zamianę i ustanowienie hipoteki jest nie do przyjęcia; nie podjęto próby rozwiązania problemu wykreślenia w dziale IV kw hipoteki umownej ustanowionej na rzecz Banku Pekao s.a. zabezpieczającej spłatę kredytu Spółdzielni.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6172 Notariusze i aplikanci notarialni
Inne orzeczenia z hasłem:
Aplikacje prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne