Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Sędziowie Sędzia WSA Urszula Wilk Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi S. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...], Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - działając na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w związku z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) - zwanej dalej: "ustawą o świadczeniach" oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - zwanej dalej "k.p.a." - utrzymał w mocy decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2012 r., nr [...], stwierdzającą, że S. K. (dalej także: "skarżący" lub "strona skarżąca"):

1) został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej pod nazwą: K. S. z siedzibą: ul. [...] - w okresach: od 1.05.1999 r. do 30.09.1999 r., od 1.06.2000 r. do 30.09.2000 r., od 1.06.2001 r. do 31.10.2001 r., od 1.04.2003 r. do 31.10.2003 r., od 1.05.2004 r. do 30.09.2004 r., od 1.04.2005 r. do 30.09.2005 r., od 1.05.2006 r. do 31.07.2006 r., od 1.06.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz od 1.06.2008 r. do 31.12.2011 r.,

2) nie został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności - w okresach: od 1.01.1999 r. do 30.04.1999 r., od 1.10.1999 r. do 31.05.2000 r., od 1.10.2000 r. do 31.05.2001 r., od 1.11.2001 r. do 31.03.2003 r., od 1.11.2003 r. do 30.04.2004 r., od 1.10.2004 r. do 31.03.2005 r., od 1.10.2005 r. do 30.04.2006 r., od 1.08.2006 r. do 31.05.2007 r. oraz od 1.10.2007 r. do 31.05.2008 r.

Zaskarżona decyzja Prezesa NFZ została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. pismem z dnia [...] marca 2012 r., znak [...], uzupełnionym następnie pismem z dnia [...] czerwca 2012 r., znak [...], zwrócił się do Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o wydanie decyzji w sprawie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym skarżącego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. ZUS wyjaśnił, iż nie znalazł podstaw do prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym skarżącego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na występowanie okoliczności wyłączającej obowiązek tych ubezpieczeń (równoczesne uprawnienie do renty od dnia 31 sierpnia 1996 r. do dnia 24 października 2005 r., a następnie uprawnienie do emerytury od dnia 25 października 2005 r. do nadal). Jednocześnie ZUS zaznaczył, że skarżący został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie od 01.01.1999 r. do 26.08.2000 r., od 03.06.2001 r. do 30.06.2005 r., od 01.09.2005 r. do 30.11.2005 r. Natomiast od 01.07.2005 r. do 31.08.2005 r. oraz od 02.12.2005 r. do 19.12.2005 r. skarżący został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia