skarg: P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. i K. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant ref. staż. Katarzyna Smaga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2011 r. sprawy ze skarg: P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. i K. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; 2. stwierdza, że decyzja opisana w punkcie 1 nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Środowiska na rzecz skarżących P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. i K. Sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę po 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia [...] grudnia 2010 r. Minister Środowiska, w wyniku wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją Ministra Środowiska z dnia [...] października 2010 r. stwierdzającą nieważność decyzji nr [...] Marszałka Województwa [...] z dnia [...] marca 2007 r. zmieniającą koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] maja 1996 r. nr [...] (ze zm.) udzielonej P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na wydobywanie surowca skaleniowego ze złoża [...] położonego na terenie gminy M., utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] października 2010 r.

Do wydania decyzji doszło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i wywody prawne:

Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2006 r. Marszałek Województwa [...], po rozpatrzeniu wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w K., zmienił - przez przedłużenie terminu ważności oraz zmniejszenie terenu górniczego - koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia [...] maja 1996 r. nr [...] i decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] września 2001 r. na wydobywanie surowca skaleniowego ze złoża [...] położonego na terenie gminy M. Powyższa decyzja, wbrew wymaganiom art. 16 ust. 3 pkt 1 Prawa górniczego i geologicznego w zw. z art. 106 kpa, wydana została bez wystąpienia o uzgodnienie przez Ministra Gospodarki. W tej sytuacji Marszałek Województwa [...] działając z urzędu, wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...], uzyskał brakujące zezwolenie Ministra Gospodarki i decyzją z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] dokonał zmiany koncesji przez przedłużenie terminu jej ważności oraz zmniejszenie terenu górniczego. Organ koncesyjny nie uchylił decyzji z dnia [...] grudnia 2006 r. Decyzją z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] Marszałek Województwa [...] uzupełnił swoją decyzje nr [...] o rozstrzygnięcie uchylające własną decyzję z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...].

W wyniku sprzeciwów Prokuratora Okręgowego w J. z dnia [...] marca 2009 r. Minister Środowiska wszczął z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] i z dnia [...] marca 2007 r. nr [...].

Decyzją z dnia [...] października 2010 r. Minister Środowiska stwierdził nieważność decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] jako wydanej z rażącym naruszeniem art. 58 § 1 i art. 111 § 1 kpa. Decyzja ta jest ostateczna. P. Sp. z o.o. z siedzibą w K. nie występowała z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy.

Decyzją z dnia [...] października 2010 r. Minister Środowiska stwierdził nieważność decyzji Marszałka Województwa [...] z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] wskazując, iż została ona podjęta w sprawie rozstrzygniętej wcześniej inną ostateczną decyzją tegoż organu tj. decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] bez uchylenia tej ostatniej, co, zdaniem organu, jest kwalifikowaną wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 3 kpa. Celem wydania obu decyzji tj. nr [...] i [...] była zmiana koncesji nr [...] zgodnie z żądaniem P. Sp. z o.o. tj. przez przedłużenie terminu obowiązywania koncesji oraz zmniejszenie obszaru górniczego.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska