Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenie wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędzia WSA Olga Żurawska - Matusiak Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2009 r. sprawy ze skargi L. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenie wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Sprawiedliwości na rzecz skarżącego L. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Aplikacje prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości
Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r. Minister Sprawiedliwości utrzymał w mocy uchwałę nr [...] z dnia [...] września 2008 r. Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] dotyczącą ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką.

Do wydania decyzji doszło w wyniku następujących ustaleń faktycznych i prawnych.

W dniu 20 września 2008 r. L. S. (dalej: strona, skarżący) przystąpił do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką przed Komisją Egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w [...].

Uchwałą nr [...] z dnia [...] września 2008 r. Komisja Egzaminacyjna ustaliła, że skarżący uzyskał z egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) punktów, w związku z czym otrzymał negatywny wynik egzaminu konkursowego.

Skarżący wniósł odwołanie od powyższej uchwały, domagając się jej zmiany poprzez jej uchylenie oraz uznanie podnoszonych przez niego zarzutów w odwołaniu na jego korzyść i stwierdzenie uzyskania przez niego pozytywnego wyniku z egzaminu konkursowego.

W uzasadnieniu odwołania zakwestionował jako nieprawidłowe pytania nr: 75, 82, 175 i 233. Zarzucił ponadto, że niektóre pytania były sformułowane w sposób nieprecyzyjny, a podane odpowiedzi nasuwały wątpliwości z uwagi na różnice występujące w poglądach doktryny i orzecznictwa. Skarżący wskazał, że na niektóre pytania można było udzielić więcej niż jedną prawidłową odpowiedź.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2009 r. Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a. w zw. z art. 75j ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.), utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę nr [...] z dnia [...] września 2008 r. Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w [...].

Minister Sprawiedliwości ustalił, iż egzamin, którego skarżący był uczestnikiem, przeprowadzony został w trybie zgodnym z wymogami ustawy i ustawy i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej i odwoływania jej członków oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i adwokackiego (Dz. U. Nr 258, poz. 2160, ze zm.).

Skarżący w dniu 20 września 2008 r. złożył egzamin testowy, z którego uzyskał 189 punktów. Organ II instancji ponownie sprawdził karty odpowiedzi skarżącego, przeliczył punktację i na tej podstawie ustalił, że suma punktów określona w uchwale Komisji Egzaminacyjnej jest prawidłowa.

Zdaniem organu, przeprowadzony test egzaminacyjny odpowiadał kryteriom, o których mowa w ustawie Prawo o adwokaturze.

Minister wskazał ponadto, że decyzja dotycząca ustalenia wyniku egzaminu konkursowego nie jest decyzją uznaniową, w której organ ma możliwość wyboru i swobodnej oceny, jaki wynik kandydata może uznać za pozytywny bowiem art. 75i ust. 3 powołanej ustawy Prawo o adwokaturze jednoznacznie przesądza, że pozytywny wynik uzyskuje kandydat, który otrzymał co najmniej 190 punktów. Przyjęcie zatem przez Ministra Sprawiedliwości w decyzji, że kandydat uzyskał wynik pozytywny możliwe było tylko wówczas, jeśli po analizie rozwiązanego przez kandydata testu można ustalić, że uzyskał on 190 punktów, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Aplikacje prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości