Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Uzasadnienie strona 2/15

Ofertę należało złożyć w siedzibie [...]OW NFZ w terminie do dnia [...] maja 2012r.

W postępowaniu zostało złożonych 6 ofert. Skarżąca złożyła ofertę zarejestrowaną w systemie informatycznym [...]OW NFZ pod nr [...], do której dołączyła oświadczenie z dnia [...] maja 2012 r. o zapoznaniu się z warunkami postępowania oraz warunkami zawierania umów, nie zgłaszając do nich zastrzeżeń oraz przyjmując je do wykonania.

W części jawnej Komisja konkursowa zgodnie z art. 142 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o świadczeniach, stwierdziła w dniu 4 czerwca 2012 r. prawidłowość ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert, następnie dokonała oceny formalno-prawnej oferty.

W dniu [...] czerwca 2012 r. Komisja konkursowa wezwała skarżącą do usunięcia braków formalnych pod rygorem odrzucenia oferty poprzez złożenie potwierdzenia (przy braku wskazania w VI części FORMULARZA OFERTOWEGO) posiadania dodatkowej konsoli roboczej wraz z aktualnym Certyfikatem ISO.

W dniu [...] czerwca 2012 r. Komisja konkursowa ponownie wezwała skarżącą do usunięcia braków formalnych pod rygorem odrzucenia oferty poprzez złożenie dokumentu dokładnie określającego parametry oraz oprogramowania aparatu TK (specyfikacje aparatu).

W dniu [...] czerwca 2012 r., działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719) oraz § 8 ust. 1 regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do uchwały nr 36/2005/I Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 października 2005 r., przewodniczący Komisji konkursowej powołał zespoły do przeprowadzenia kontroli. Zespół przeprowadził kontrolę u skarżącej.

W dniu [...] czerwca 2012 r. Komisja konkursowa wezwała stronę do przestawienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych i informacji przekazanych w toku postępowania dotyczących ilości badań tomograficznych wykonanych w pracowni TK w terminie do [...] czerwca 2012 r. g. 14.00.

W dniu [...] czerwca 2012 r. skarżąca wyjaśniła, że stosowne dokumenty dotyczące postępowania nr [...] oraz deklarowane w ofercie ilości badań tomografii komputerowej zostały przedstawiane wraz z pismem z dnia [...] czerwca 2012 r., w którym zostały opisane szczegółowe dane dotyczące ww. badań:

1. "wykonane badania tomografii komputerowej w roku 2011 ok. 1516 sztuk (badania komercyjne i z kontraktu z NFZ),

2. wykonane badania tomografii komputerowej w roku 2012 do dnia 31 maja 2012 r. około 2100 sztuk (miesięcznie 420 sztuk, a zatem rocznie 5040).

Powyższe wyliczenia wskazują, że żądana w ankiecie ilość 5000 badań realizowanych rocznie została nie tylko osiągnięta, ale i przekroczona."

W związku z dostarczeniem przez skarżącą dokumentacji w postaci rejestru przyjęć pacjentów w pracowni tomografii komputerowej oraz odrębnych oświadczeń oferenta o ilości wykonanych badań, Komisja konkursowa poinformowała ją w dniu [...] czerwca 2012 r., że przedstawione dokumenty oraz oświadczenia nie potwierdzają wykonania na dzień [...] maja 2012 r. ilości 5000 badań wykonanych w pracowni tomografii komputerowej. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja konkursowa nr [...] prowadząca omawiane postępowanie konkursowe w dniu [...] czerwca 2012 r. dokonała zmiany udzielonej przez skarżącą odpowiedzi na pytanie ankietowe nr 1.5.1.1. "Czy oferent realizuje w pracowni co najmniej 5 000 badań tomografii komputerowej rocznie?" z odpowiedzi "Tak" na odpowiedź "Nie".

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia