Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas Asesor WSA Piotr Borowiecki Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2007 r. sprawy ze skargi "O." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/6

Wnioskiem złożonym dnia [...] lutego 2003r. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, "O." Spółka z o.o. z siedzibą w W. zwróciła się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny Orlen dla oznaczania:

- kosmetyków do skóry i włosów, perfum, wosków depilujących, wacików, chusteczek kosmetycznych,

- prezerwatyw,

- akumulatorów, baterii, czytników kodów kreskowych, kaset audio i video, płyt CD i DVD, kart magnetycznych, odtwarzaczy taśm i płyt kompaktowych, radioodbiorników, telewizorów i magnetowidów,

- plecaków, toreb, walizek i sprzętu sportowego,

- mebli i luster,

- odzieży, bielizny i obuwia,

- mięsa, ryb, drobiu i dziczyzny,

- kawy, herbaty, kakao, cukru, ryżu, tapioki, sago, kawy naturalnej,

- wód mineralnych, napojów bezalkoholowych, soków owocowych i piwa oraz

- napojów alkoholowych.

Organ poinformował wnioskującą spółkę, iż na zgłoszony pod numerem Z-260653 znak nie może być udzielone prawo ochronne, ponieważ znak ten, zgłoszony w klasach 3, 9, 10, 12, 18, 20, 25, 29, 30 i 32, jest podobny do renomowanego znaku towarowego "orlen" zarejestrowanego pod numerem R-125559 na rzecz P. S.A. w P. z pierwszeństwem od dnia [...] sierpnia 1999r. Do pisma dołączono informację o znaku wraz z dodatkową informacją, że dowody nabycia renomy przez przeciwstawiony znak znajdują się w aktach sprawy. Jak wynika z pisma, P. zarejestrował, poza znakiem R-125559, wiele innych znaków towarowych, których elementem przewodnim jest słowo Orlen.

Wnioskująca o udzielenie prawa ochronnego Spółka O. z W., pismem z dnia [...] października 2005r. nie zgodziła się z argumentacją Urzędu Patentowego i podkreśliła, iż działa na rynku od 1992r., a P. naruszył prawa majątkowe tej spółce przynależne. Zdaniem Spółki nie jest dopuszczalne, aby korzystając z ochrony jaką daje art. 132 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej ( Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ) - dalej pwp., inny podmiot - P. - mógł zawłaszczyć cudzą firmę poprzez zarejestrowanie znaku towarowego będącego nazwą spółki. Bez znaczenia są nakłady jakie poczynił podmiot zawłaszczający i skala jego działalności; czynił to na własne ryzyko.

Decyzją z dnia [...] marca 2006r. Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak. Powołał się na art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp. stanowiący, iż nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Urząd stwierdził, iż oznaczenie słowne Orlen jest podobne do marki ORLEN, która stanowi renomowany znak towarowy. Rejestracja znaku R-125559 Orlen na rzecz P. S.A. z P. nastąpiła w dniu [...] listopada 2000r. na podstawie zgłoszenia z dnia [...] sierpnia 1999r. dla towarów wymienionych w klasach 1,4,6,7,9,11,16,17,19,35,36,37,39,40, 41 i 42. Później nastąpiły na rzecz P. inne rejestracje znaków ze słowem przewodnim Orlen. Zadaniem Urzędu Patentowego jest niedopuszczenie do rejestracji znaku towarowego, który niesie ze sobą niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, a w konkretnej sprawie zgłoszony znak jest naśladownictwem renomowanego znaku towarowego Orlen zarejestrowanego na rzecz P. - znanej i jednoznacznie kojarzonej firmy na polskim rynku. Udzielenie ochrony innej firmie na oznaczenie, którego podstawą jest słowo Orlen stwarzałoby warunki szkodliwości dla odróżniającego charakteru znaku towarowego renomowanego, a tym samym naraziłoby odbiorców towarów na niesłuszne skojarzenia oraz liczne pomyłki. Organ, posługując się definicją "renomy firmy" zamieszczoną w Encyklopedii Marketingu pod red. naukową prof. Tadeusza Sztuckiego, wskazał iż od momentu zaistnienia marki ORLEN na rynku, w wyniku licznych poczynań jej właściciela m.in. masowych kampanii reklamowych i sponsoringowych, prowadzonej strategii promocji marki w oparciu o realizowanie różnych programów, utworzenia rozbudowanej sieci stacji paliwowych na terenie całego kraju oraz akcji na rzecz organizacji charytatywnych znak towarowy Orlen jest powszechnie rozpoznawany i postrzegany jako renomowany. Udzielenie ochrony na zgłoszone oznaczenie może spowodować narażenie na szwank wyrobionej marki produktów i usług sygnowanych oznaczeniem Orlen kojarzonym z firmą P.. Co do podnoszonego przez zgłaszającą firmę O. Sp. z o.o. z W. faktu wcześniejszego istnienia na rynku pod nazwą jak zgłoszony znak, Urząd Patentowy stwierdził, że nie ma umocowania do rozstrzygania w tej kwestii.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP