Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Protokolant sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2014 r. sprawy ze skargi R.S.A. z siedzibą w T. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2011 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej R.S.A. z siedzibą w T. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lutego 2012 r., nr [...], Urząd Patentowy RP, działając na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm. - dalej także: "u.o.w."), w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. - dalej także: "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 tej ustawy - oddalił wniosek R.T. S.A. z siedzibą w T. (dalej także: "wnioskodawca", "skarżąca", "skarżąca spółka") o unieważnienie patentu nr [...] na wynalazek pt. "[...]" udzielonego na rzecz skarżącej R. T. S.A. z siedzibą w T..

Zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Pismem z 13 października 2008 roku R. T. S.A. z siedzibą w T., wniosła o unieważnienie patentu o numerze [...] (nr zgłoszenia [...]) na wynalazek pt. "[...]" opublikowanego w WUP z dn. [...] grudnia 2002 roku, udzielonego na jej rzecz.

Zakwestionowany patent dotyczy sposobu produkcji ciężkiego oleju opałowego na bazie destylatów próżniowych i charakteryzuje się tym, iż od 30 do 80% masowych destylatu próżniowego o zawartości siarki do 0,6% masowych i zawartości azotu do 0,08% masowych otrzymanego z frakcji wrzącej o zakresie temperatur od 250 do 500°C miesza się w ilości od 20 do 50% masowych z destylatem próżniowym o zawartości siarki do 1,8% masowych i zawartości azotu do 0,19 % masowych będących frakcją wrzącą w zakresie temperatur od 230 do 450°C z olejem stanowiącym pozostałość próżniową pochodzącą z redestylacji odparafinowanej frakcji szczytowej z destylacji próżniowej ropy o zakresie lepkości od 25 do 40 mm2/s w temperaturze 500 C, następnie frakcje te miesza się w temperaturze powyżej 100°C do uzyskania pełnej homogenizacji i osiągnięcia lepkości kinematycznej w temperaturze 50°C nie wyższej 60mm2/s, o temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż 40°C, temperaturze zapłonu nie wyższej niż 105°C, wartości opałowej nie niższej jak 41300kJ/kg oraz zawartości siarki nie wyższej niż 1% masowy.

Wnioskodawca wskazał, iż ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia własnego patentu, ponieważ został on uzyskany z naruszeniem przepisów prawa. Jako podstawę unieważnienia patentu wnioskodawca wskazał art. 89 ust. 1 p.w.p oraz art. 10 i 11 u.o.w.. Podniósł, że zarówno w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej jak i ustawę z dnia 19 października 1972 roku o wynalazczości - nowość wynalazku należy traktować jako niezbędną przesłankę do uzyskania patentu.

Do wniosku jako dowody w sprawie dołączył 11 załączników:

- protokół nr [...] z posiedzenia Komisji Opiniującej Projekty Wynalazcze w R.T. - załącznik 1,

- zawiadomienie o podjętej decyzji w sprawie wykorzystania projektu wynalazczego - załącznik 2,

- regulamin postępowania z projektami wynalazczymi w R. T. - załącznik 3,

- pismo J. D. - załącznik 4,

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP