Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach [...]-[...] marca 2013 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2014 r. sprawy ze skargi T.K. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach [...]-[...] marca 2013 r. z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Aplikacje prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną uchwałą z [...] września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna II stopnia Nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 19-22 marca 2013 r. (dalej Komisja II stopnia), utrzymała w mocy uchwałę Nr [...] z [...] kwietnia 2013 r. Komisji Egzaminacyjnej Nr [...] do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2013 r. z siedzibą w [...] (dalej Komisja I stopnia), którą ustalono wynik egzaminu adwokackiego T. K. (dalej skarżący) jako negatywny.

Jako podstawę prawną wskazano art. 78h ust. 1, ust. 9, ust. 10 i ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r, nr 146, poz. 1188 ze zm.), dalej p.o.a. w związku z art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.

Do powyższych rozstrzygnięć doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Skarżący w marcu 2013 r. przystąpił do egzaminu adwokackiego z którego, z:

1. części pierwszej (zestaw pytań testowych) otrzymał ocenę dostateczną, gdyż uzyskał łącznie 70 punktów na 100 możliwych;

2. części drugiej (prawo karne) otrzymał łączną ocenę dobrą - egzaminatorzy wystawili dwie oceny dobre;

3. z części trzeciej (prawo cywilne) otrzymał łączną ocenę dostateczną - egzaminatorzy wystawili oceny dostateczną i dostateczna plus;

4. z części czwartej (prawo gospodarcze) otrzymał łączną ocenę dobrą - egzaminatorzy wystawili dwie oceny dobre;

5. z części piątej (prawo administracyjne) otrzymał łączną ocenę niedostateczną - egzaminatorzy wystawili ocenę dostateczną i niedostateczną.

Z akt sprawy wynika, że zadanie z prawa administracyjnego polegało na przygotowaniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub sporządzenia opinii prawnej w przypadku braku podstaw do wniesienia skargi.

Treść zadania dotyczyła kwestii ustalenia opłaty adiacenckiej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego został zakwestionowany i nie przeprowadzono oględzin nieruchomości. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie ustalenia tej opłaty nie uwzględniając odwołania współwłaścicieli nieruchomości.

Odnośnie ocen niedostatecznych z prawa administracyjnego Egzaminatorzy oceniający pracę skarżącego, a mianowicie - Sędzia NSA A. W., która wystawiła ocenę niedostateczną i adw. M. P., który wystawił ocenę dostateczną, stwierdzili zgodnie, że sporządzona skarga spełnia wymogi formalne, określone w przepisie art. 57 w zw. z art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.). Termin wniesienia skargi, tryb zaskarżenia, oznaczenie stron oraz ich adresów było prawidłowe. Skarga nie zawierała jednak wartości przedmiotu zaskarżenia, co nie miało zasadniczego wpływu, na ocenę pracy, albowiem jest to brak formalny usuwalny.

Pierwszy z Egzaminatorów Sędzia NSA A. W. wskazała, że egzaminowany nie zauważył istotnych naruszeń prawa, które decydowały o konieczności uchylenie decyzji, czyli naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy o gospodarce gruntami i art. 156 ust. 3 i 4 tej ustawy, przez wykorzystanie operatu szacunkowego sporządzonego na ponad 12 miesięcy przed wydaniem decyzji. Drugi z Egzaminatorów adw. M. P. wystawił ocenę dostateczną, ale podkreślił, że praca zawiera poprawne rozwiązanie zadanego problemu zgodnie z interesem strony reprezentowanej, tylko przy założeniu, że sąd administracyjny nie jest związany podniesionymi zarzutami i wnioskami skargi.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Aplikacje prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne