Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek
Uzasadnienie strona 2/10

- odpis Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Dział 20,

- nomogram do wyznaczania lepkości mieszanin,

- polski opis patentowy nr [...],

- oryginały oraz tłumaczenia wybranych opracowań "Polybutenes" Chemical Profile, February 19-25, 2007 (1), "Polybutenes" Properties and Uses In Petroleum Products, March 1940 industrial and Engineering Chemistry (2), "PIB: Versatile actor in volatile times" Lubes'n Greases Magazine, November 2009 (3),

- pismo z Urzędu Celnego z [...] maja 2007 r., natomiast przy piśmie z [...] marca 2014 r.:

- zlecenie nr [...] wnioskodawcy na wykonanie analizy lepkości kinematycznej oraz sporządzenie próbki laboratoryjnej skierowane do L. Sp. z o.o.,

- raport z badań [...] wykonany przez L. Sp. z o.o. z [...] lutego 2014 r.,

- karta charakterystyki HITEC 9300,

- karta charakterystyki HiTEC 9310,

- wybrane (3) strony podręcznika TRYBOLOGIA M. Hebda i A. Wachal 1980 r.

Uzasadniając zarzut braku stosowalności przedmiotowego patentu i niemożność urzeczywistnienia wynalazku przez znawcę, wnioskodawca, w piśmie z [...] lutego 2014 r., stanowiącym załącznik do protokołu, wskazał jako podstawę prawną art. 27 i 33 ust. 1 ustawy p.w.p. Jego zdaniem przedmiotowe rozwiązanie nie zostało prawidłowo ujawnione w opisie, a szczególnie w przykładach wykonania. Jedyny zamieszczony przykład wykonania nie ujawnia wszystkich stosowanych w wynalazku składników, ponieważ wyszczególnione składniki stanowią w sumie 96 cz. masowych. Nie jest przy tym wiadomo co stanowi pozostałe 4 cz. masowe. Natomiast w przykładzie wykonania, w recepturze preparatu brak jest jednego ze składników, który winien się znajdować w składzie preparatu co najmniej w ilości 5 cz. masowych.

Uprawniony z patentu w piśmie złożonym na rozprawie w dniu [...] lutego 2014 r., przedłożył dwie prywatne opinie rzeczoznawców autorstwa dr. A. L. i dr. K. B., których zdaniem, zarówno zarzut braku poziomu wynalazczego przedmiotowego wynalazku jak i braku stosowalności są nietrafne.

Na rozprawie w dniu [...] maja 2014 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie patentu na sporny wynalazek oraz dotychczas podniesione zarzuty, w tym zarzut braku poziomu wynalazczego oraz zarzut braku stosowalności spornego wynalazku. Uprawniony z patentu wystąpił o oddalenie wniosku o jego unieważnienie wskazując, że wnioskodawca powołuje się na sprzeczne tezy. Zdaniem uprawnionego z patentu, wnioskodawca przedstawia tezę, że nie jest możliwe odtworzenie preparatu objętego wynalazkiem a jednocześnie wnioskodawca wykonuje taki preparat i przeprowadza jego badania w laboratorium własnym i obcym.

Decyzją z [...] maja 2014 r., Nr [...], działając w oparciu o art. 89 ust. 1 oraz art. 27 w zw. z art. 24 p.w.p. a także art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. organ orzekł o unieważnieniu patentu pt.: "Preparat smarowy" numer [...]. W uzasadnieniu decyzji, wskazując na treść art. 89 ust. 1 p.w.p. podkreślił, iż na gruncie rozpatrywanej sprawy, wnioskodawca ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia patentu na sporny wynalazek, bowiem sporne prawo ogranicza swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy. Uprawniony wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w [...] z zawiadomieniem o naruszeniu przez wnioskodawcę spornego patentu. Jednocześnie wezwał wnioskodawcę pismem z [...] października 2007 r. do zaprzestania naruszania prawa do projektu wynalazczego nr P.382298, na który udzielono przedmiotowy patent. Zasadność tego roszczenia warunkowana jest istnieniem patentu na sporny wynalazek. W ocenie organu, wnioskodawca ma prawo żądać ustalenia, czy sporny patent został udzielony z zachowaniem ustawowych warunków wymaganych do jego udzielenia.

Strona 2/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP