Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka -Klimas Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/10

Decyzją z [...] maja 2014 r. Urząd Patentowy RP (dalej organ), działając w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu na rozprawie wniosku Z. SA z siedzibą w L. (dalej wnioskodawca) unieważnił, udzielony na rzecz A. Sp. z o.o. [...] z siedzibą w L. (dalej uprawniony, skarżąca) patent pt.: "Preparat smarowy" numer [...] oraz przyznał wnioskodawcy od uprawnionego kwotę 2 600 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu [...] stycznia 2013 r. do organu wpłynął wniosek o unieważnienie patentu na wynalazek pt.: "Preparat smarowy" numer [...]. W uzasadnieniu interesu prawnego wnioskodawca podniósł, że uprawniony z patentu wystąpił do Komendy Miejskiej Policji w [...] z zawiadomieniem o naruszeniu przez wnioskodawcę przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. dalej p.w.p.). Jednocześnie pismem z [...] października 2007 r. wystąpił do wnioskodawcy o zaprzestanie naruszania prawa do projektu wynalazczego numer P. [...], na który udzielono przedmiotowy patent.

Jako podstawę wniosku wskazano art. 24 i 26 ustawy p.w.p. Wnioskodawca podnosił, że sporny wynalazek w dacie zgłoszenia nie posiadał poziomu wynalazczego jak również nie nadawał się do przemysłowego stosowania. Uzasadniając zarzut braku poziomu wynalazczego (art. 26 ust. 1 p.w.p.) wnioskodawca stwierdził, że zastosowane środki techniczne jako składniki smaru, znane były i stosowane uprzednio w tym celu. Ponadto wskazał, że cechy znamienne przedmiotowego wynalazku są oczywiste i wynikają z wcześniejszego stanu techniki oraz ogólnie dostępnych informacji, przekazywanych przez producentów dodatków olejów smarowych i preparatów smarowych. Podkreślił, że w opisie wynalazku nie przedstawiono badań, które mogłyby potwierdzić wpływ zastrzeganych cech technicznych.

Do wniosku załączono następujące dowody:

- zał. 1 zapytanie z [...] listopada 2012 r. do Komisariatu [...] Policji w [...],

- zał. 2 pismo uprawnionego z [...] października 2007 r.,

- zał. 3 odpowiedź uprawnionego z [...] stycznia 2008 r.,

- zał. 4 warunki techniczne z [...] stycznia 2007 r. "preparatu smarowego O.",

- zał. 5 wstępna karta techniczna "preparatu smarowego O." z [...] stycznia 2007 r.,

- zał. 6 założenia jakościowe "preparatu smarowego O." z [...] stycznia 2007 r.,

- zał. 7 warunki techniczne z [...] stycznia 2007 r "preparatu smarowego M.",

- zał. 8 wstępna karta techniczna "preparatu smarowego M." z [...] stycznia 2007 r.,

- zał. 9 założenia jakościowe "preparatu smarowego M." z [...] stycznia 2007 r.,

- zał. 10 zapytanie do G.,

- zał. 11 G. o niskiej lepkości kinematycznej.

W kolejnych pismach procesowych wnioskodawca dosłał dodatkowe materiały merytoryczne w tym:

przy piśmie z dnia [...] sierpnia 2013 r.:

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6461 Wynalazki
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP