Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas (spr.) Sędzia WSA Jakub Linkowski Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2016 r. sprawy ze skargi "C." Sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oddala skargę w całości

Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny
Uzasadnienie strona 1/11

Decyzja z dnia [...] grudnia 2015 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny działając na podstawie art. 74 ust. 2 i art. 81 ust. 2 pkt 4a w związku z art. 36z ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 281, ze zm.) dalej Pf. oraz art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Spółki: [...] Sp. z o.o. (skarżąca) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] marca 2015 r., znak: [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia z dnia [...] czerwca 2013 r., znak: [...] na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w [...] przy [...], utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Do wydania przedmiotowej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r., Główny Inspektor Farmaceutyczny udzielił skarżącej zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w [...] przy [...].

Dnia [...] listopada 2014 r. do kancelarii Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło pismo [...] Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do którego załączono dokumenty opatrzone adnotacją "Tajemnica skarbowa" z Urzędu Kontroli Skarbowej w [...], w tym Notę sygnalizacyjną o nieprawidłowościach w hurtowni prowadzonej przez Spółkę: [...] Sp. z o.o. Z przekazanej dokumentacji wynikało, iż zakupione produkty lecznicze Spółka: [...] Sp. z o.o. sprzedawała w ramach Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów do [...] GmbH.

Pismem z dnia [...] listopada 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił Spółkę: [...] Sp. z o.o. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej położonej w [...] przy Al. [...] w związku z pozyskaną informacją, iż ww. hurtownia sprzedaje wszystkie produkty lecznicze (refundowane) do zagranicznych kontrahentów. Jednocześnie organ wezwał stronę do przekazania, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od [...].01.2014 - [...].10.2014 r.

W odpowiedzi na powyższe, strona wskazała, iż w ww. okresie dokonała łącznie co najmniej 699 transakcji sprzedaży na rzecz co najmniej 99 podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi obejmujących swoim przedmiotem substancje przeznaczone do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych. Ponadto wskazano, iż w hurtowni funkcjonują: zatwierdzona "Standardowa procedura operacyjna zapewniania dostępności leków objętych refundacją" oraz "Standardowa procedura operacyjna rejestracji zamówień do klienta". Jednocześnie strona podkreśliła, iż nigdy nie odmówiła realizacji zamówienia złożonego przez aptekę i zaopatruje je w surowce farmaceutyczne, a gdyby złożyły zamówienie na produkty lecznicze byłoby ono zrealizowane.

Pismem z dnia [...] grudnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wezwał Spółkę: [...] Sp. z o.o. do przekazania dokumentów dotyczących rejestru faktur zakupu i sprzedaży produktów leczniczych refundowanych oraz wszystkich kopii faktur zakupu produktów leczniczych refundowanych, sprzedanych następnie do podmiotów zagranicznych w okresie od [...].01.2014 r. do [...].11.2014 r.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny