Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru systemu zapasów interwencyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Jacek Fronczyk Protokolant st. ref. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2015 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru systemu zapasów interwencyjnych oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2014r. Nr [...] Minister Gospodarki (dalej: też organ II instancji) utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (dalej też organ I instancji lub Prezes Agencji) z dnia [...] września 2014r. Nr [...] w sprawie wpisania T. sp. z o.o. z siedzibą w S.-K. - obecnie z siedzibą w W. (dalej też: Spółka, skarżąca) do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, pod nr [...].

Decyzja została wydana w oparciu o przepis art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2013r. Poz. 267, z późn. zm. - dalej k.p.a.), oraz art. 17 ust.2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (jt. Dz.U. z 2012r. poz. 1190, z późn. zm.- dalej ustawa o zapasach).

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem z dnia [...] lipca 2014 r., T. Sp. z o.o., wystąpiła do Agencji Rezerw Materiałowych o dokonanie wpisu do rejestru producentów i handlowców, obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw. We wniosku tym Spółka wskazała, iż przedmiotem wykonywanej przez nią działalności jest produkcja oleju smarowego nisko lepkościowego O. (kod CN 2710 19 99) na bazie: oleju napędowego (kod CN 2710 19 43), oleju bazowego (kod CN 2710 19 99); oleju roślinnego (CN 1514 19 10) na podstawie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z dnia [...] czerwca 2014 r., wydanego przez Urząd Celny w Elblągu o numerze [...], nr akcyzowy składu podatkowego [...] w D., ul. [...]. Ponadto, w punkcie 6 wniosku ("Dane dotyczące wielkości produkcji, przywozu i rodzaju paliw lub półproduktów rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw planowanych na dany rok...") Spółka nie podała danych w zakresie określonym we wzorze wniosku lecz "dopisała" produkcję ww. oleju smarowego "niesklasyfikowaną w pkt 6" w ilości 4.000 m3 w okresie rocznym. W ramach pkt 7 wniosku ("Dane o ilości, rodzaju i gatunku paliwa, półproduktu rafinacji ropy naftowej lub ropy naftowej, objętych obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw w danym roku") podpunkt 8, Spółka podała "oleje napędowe do silników" w ilości 3 280 m3. W "Uwagach" Spółka podała, iż "przy produkcji oleju smarowego O. nie potrzebujemy prowadzić obowiązku tworzenia zapasów rezerw materiałowych oleju napędowego, gdyż jest to jeden z surowców służących do produkcji oleju smarowego" oraz, że ww. olej smarowy będzie przedmiotem dostaw wewnątrzwspólnotowych do krajów Unii Europejskiej i nie będzie sprzedawany na terytorium Polski.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej