Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2019 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Ministra Energii z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/8

Decyzją z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...], Minister Energii działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323), dalej: "ustawa o zapasach*', po rozpatrzeniu odwołania P. sp. z o.o. z siedzibą w S. utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w sprawie wymierzenia P. Sp. z o.o. kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości oraz terminie, za miesiąc marzec 2018 r.

Do wydania przedmiotowej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 13 kwietnia 2018 r, do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, wpłynęła deklaracja Spółki, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o zapasach, za miesiąc marzec 2018 r., w której Spółka wskazała wysokość opłaty zapasowej w kwocie 23 681 zł. W związku z niedopełnieniem obowiązku uiszczenia należnej opłaty zapasowej za marzec 2018 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. Prezes Agencji pismem z dnia 10 maja 2018 r. wezwał Spółkę do wpłaty kwoty zaległości opłaty zapasowej w wysokości 23 681 zł za marzec 2018 r. wraz z odsetkami w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - stosownie do art. 64 ust. 2a ustawy o zapasach. Jak wynika z dokumentu zwrotnego poświadczenia odbioru, wezwanie zostało odebrane przez Spółkę 15 maja 2018 r. Opłata nie została jednak uiszczona.

Pismem z [...] maja 2018 r. Prezes Agencji zawiadomił Spółkę o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezastosowaniem się do wezwania do wpłaty opłaty zapasowej.

Pismem z [...] czerwca 2018 r. Prezes Agencji zawiadomił Spółkę o zakończeniu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

Decyzją z [...] lipca 2018 r. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wymierzył Spółce karę pieniężną w wysokości 47 362 zł z tytułu niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej w należnej wysokości oraz terminie za miesiąc marzec 2018 r., wskazując, że jej wysokość została ustalona na podstawie art. 63 ust. 2a ustawy o zapasach i stanowi dwukrotność nieuiszczonej przez Spółkę kwoty opłaty zapasowej.

Pełnomocnik Spółki wniósł imieniu odwołanie od ww. decyzji Prezesa Agencji z [...] lipca 2018 r.

W odwołaniu Spółka zarzuciła naruszenie:

1) art. 5 ust. 6 ustawy o zapasach - poprzez przyjęcie, że stronie nie przysługiwało prawo do pomniejszenia wielkości przywozu paliw dokonanego w okresie objętym kontrolą stanowiącego podstawę określenia kwoty opłaty zapasowej, o ilość paliw wywiezionych z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym powyżej okresie;

2) art. 7 k.p.a. - z uwagi na fakt. iż organ w prowadzonym przez siebie postępowaniu działał w sprawie bez poszanowania naczelnych norm prawnych przyjętych w polskim systemie prawa;

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii