Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie prawa ochronnego na znak towarowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Zielińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2020 r. sprawy ze skargi P.Sp. j. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej P.Sp. j. z siedzibą w [...] kwotę 2 217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2019 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2019 r. wniosku S. z siedzibą w I., Francja, o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy PROFESSIONAL TECH 2 o numerze [...] udzielonego na rzecz P. spółka jawna z siedzibą w K., na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. 2013 r., poz. 1410 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p., a także art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p., orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy PROFESSIONAL TECH 2 o numerze [...] i kosztach postępowania.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Urząd Patentowy wyjaśnił, że w dniu 1 grudnia 2017 r. wpłynął wniosek S. z siedzibą w l. Francja, o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny PROFESSIONAL TECH 2 o numerze [...] przeznaczony do oznaczania towarów i usług sklasyfikowanych w klasach: 1, 3, 4 i 35 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług: środki do chłodzenia silników w pojazdach; płyny niskozamarzające; płyny hamulcowe; preparaty do usuwania olejów, smarów, paliw; wosku; preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg; oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; usługi sprzedaży towarów: środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające, płyny hamulcowe, preparaty do usuwania olejów/smarów/paliw/wosku, chemia samochodowa, środki do czyszczenia podłoża od smarów/olejów/paliw samochodowych, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, środki czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza pojazdów, opon, felg.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną wniosku art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Podniósł, że sporny znak towarowy jest konfuzyjnie podobny do chronionego na jego rzecz międzynarodowego znaku towarowego TECH9 o numerze [...]. Porównywane znaki towarowe przeznaczone są w przeważającej mierze do oznaczania towarów identycznych, zaś w pozostałym zakresie towary i usługi są podobne. Dominującym i kreującym ogólne wrażenie elementem jest wyraz TECH, podobieństwo to wzmocnione jest zastosowaniem po tym elemencie arabskich cyfr - odpowiednio: "2" oraz "9". Pozostałe elementy znaku spornego, a mianowicie wyraz PROFESSIONAL oraz czerwony kwadrat pełnią rolę marginalną w ogólnym wrażeniu wywoływanym przez ten znak. W konsekwencji podobieństwo wizualne jest ewidentne, a dodatkowe elementy zastosowane w spornym znaku towarowym mogą co najwyżej prowadzić do uznania przez odbiorców, że jest to graficznie odświeżane oznaczenie znaku wcześniejszego lub jego dodatkowa odsłona zaprojektowana np. dla nowej linii produktów. Takie samo wrażenie podobieństwa odbierane jest na płaszczyźnie fonetycznej oraz koncepcyjnej. Powyższe wskazuje na istnienie wysokiego ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, zwłaszcza, że towary przez nich opatrywane są powszechnie dostępne, a osoby je nabywające nie muszą mieć profesjonalnej wiedzy w zakresie sytuacji rynkowej i powiązań między przedsiębiorstwami.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Własność przemysłowa
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP