Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wstrzymania decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zakładów bukmacherskich
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2013 r. sprawy ze skargi T. S.A. z siedzibą w [...] na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zakładów bukmacherskich oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/15

Sygn. akt:

VI SA/Wa 2483/12

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] października 2012 r. nr [...] Minister Finansów utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] lipca 2012r. nr [...] odmawiające wstrzymania wykonania decyzji Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2012r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję tego samego organu z dnia [...] października 2011 r. nr [...] cofającą Spółce zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zakładów bukmacherskich z dnia [...] listopada 2006r. nr [...] z późn. zm., w części dotyczącej punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wymienionego w pkt III ppkt 1, tj.: w W., przy ul. [...] w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu, zatwierdzonych regulaminach zakładów bukmacherskich oraz określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności, na którą udzielono zezwolenia, złożoną przez pełnomocnika [...] S.A. z siedzibą w W. ul. [...] (dalej: skarżąca; spółka).

Z akt sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] października 2011 r. Minister Finansów wydał decyzję nr [...] , na mocy której cofnął skarżącej spółce zezwolenie z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] z późn. w części dotyczącej ww. punktu przyjmowania zakładów wzajemnych, w związku z rażącym naruszeniem prawa.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] Minister Finansów utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] października 2011 r. nr [...] .

W dniu [...] lipca 2012 r. strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...].

Równocześnie złożyła do Ministra Finansów wniosek na podstawie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33(d) § 2 Ordynacji podatkowej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nr [...].

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] Minister Finansów odmówił wstrzymania wykonania ww. decyzji.

Spółka wniosła na ww. postanowienie zażalenie, zarzucając w nim:

1. naruszenie art. 239 f § 1 pkt 1 w zw. z art. 33 d § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 8 ustawy o grach hazardowych, poprzez przyjęcie, wbrew literalnemu brzmieniu powyższych przepisów, iż brak jest możliwości wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej wydanej na podstawie ustawy o grach hazardowych, w sytuacji, gdy do tych postępowań stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, a ustawa o tych grach nie wyłącza możliwości stosowania przepisu art. 239 f Ordynacji podatkowej dotyczącego wstrzymania wykonania decyzji ostatecznych do decyzji wydanych na podstawie ustawy o grach hazardowych. Ponadto, brak jest możliwości przyjęcia, iż stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do ustawy o grach hazardowych jest wyłączone z uwagi na bezprzedmiotowość przepisów Ordynacji podatkowej lub sprzeczność tych przepisów z przepisami ustanowionymi dla stosunków regulowanych ustawą o grach hazardowych. Stanowisko organu oparte jest na wykładni ścieśniającej, ograniczającej prawa podmiotowe Skarżącego przyznające możliwość skorzystania przez niego z uprawnienia z art. 239 f Ordynacji podatkowej, w przypadku grożących Skarżącemu nieodwracalnych skutków prawnych;

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów