Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Joanna Wegner Protokolant ref. staż. Robert Mirończyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2020 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 maja 2019 r. 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz skarżącego CITRONEX I Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu kwotę 20 311 (dwadzieścia tysięcy trzysta jedenaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/11

Zaskarżoną decyzją Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej "Dyrektor"" "GDDKiA") utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] maja 2019 r. o nałożeniu na C. Sp. z o.o. z siedzibą Z. ( dalej "Spółka", "Skarżąca") kary pieniężnej w wysokości: 949 392, 00 zł za zajęcie pasa drogowego autostrady [...], km 74+180, działki nr [...] w m. L. bez zezwolenia i zgody zarządcy drogi.

Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., art. 40 ust. 12 pkt. 1 i ust. 13 w związku z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.- dalej u.d.p.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608).

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

I.

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Pracownicy Obwodu Utrzymania Autostrady w L. stwierdzili, że został samowolnie zajęty pas drogowy autostrady [...], po stronie lewej, w km 74+180, w m. L. (działka nr [...]), gdzie bez zgody zarządcy prowadzone były roboty związane z budową zjazdu do nowo powstałej stacji paliw. Na tę okoliczność została spisana notatka służbowa przez pracowników GDDKiA.

W dniu 16 maja 2016 r. Spółka wystąpiła do PINB w B. z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie stacji paliw z budynkiem usługowym i zewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr [...] i [...] w obrębie L.

We wrześniu 2018 r. Rejon w L. otrzymał wykonaną, przez BIURO GEODEZJI K. K., na zlecenie Oddziału we W. mapę zagospodarowania gruntów Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA powiat: [...]i, gm. [...], obręb: L., działki nr [...],[...],[...],[...], [...], z której wynikają powierzchnie zmiany sposobu zagospodarowania działek. Na działce nr [...] było to:

- 91m2 wykonanie kostki kamiennej i krawężnika

- 23m2 ułożenie kamienia ozdobnego,

- 31m2 placu utwardzonego o nawierzchni z materiału kamiennego ,

- 662 m2terenu zielonego.

W dniu 3 stycznia 2019 r. wysłano do Spółki wykaz działek będących własnością Skarbu Państwa, w tym działki nr [...] z wykazem niezbędnych działań w celu przywrócenia działek do stanu pierwotnego.

W dniu 7 stycznia 2019 r. wszczęto postępowanie z urzędu w sprawie zajęcia pasa drogowego strona drogi lewa w m. L. poprzez zagospodarowanie działki (terenu zielonego) na jezdnię o nawierzchni z kostki kamiennej oraz krawężnik betonowy o powierzchni 91m2 , opaskę przykrawężnikową z kamienia ozdobnego o powierzchni 23m2 i plac utwardzony o nawierzchni z materiału kamiennego o powierzchni 31m2.

W dniu 21 stycznia 2019 r. na okoliczność przeprowadzonych oględzin i złożenia wyjaśnień sporządzono protokół podpisany przez obie strony postępowania, z którego wynika, że stwierdzona powierzchnia naruszenia pasa drogowego poprzez zagospodarowanie działki (terenu zielonego) na: jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej oraz krawężnik betonowy wynosi 91 m2 oraz na opaskę przykrawężnikową z kamienia ozdobnego wynosi 23m2. Łączna powierzchnia zajęcia pasa drogowego stanowiącego działkę nr [...] przy autostradzie [...] wynosiła 114 m2.

Strona 1/11