Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Joanna Wegner Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Pr, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 7 sierpnia 2019 r. sprawy ze skargi C. Spółka Akcyjna z siedzibą w [...] na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/10

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE) zaskarżonym do Sądu ww. postanowieniem z [...] października 2018 r., działając na podstawie art. 134 w związku z art. 144 k.p.a. oraz w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm., dalej P.t.), stwierdził niedopuszczalność wniosku spółki [...] S.A. z siedzibą w W. (dalej Spółka, Skarżąca) o ponowne rozpatrzenie sprawy, zakończonej postanowieniem Prezesa UKE z [...] kwietnia 2017 r. [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych, zgodnie z art. 97 P.t., do udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia w 2011 r. przez [...] S.A. (obecnie [...] S.A.) usług wchodzących w skład usługi powszechnej oraz ustalenia wysokości jednolitego wskaźnika procentowego udziału w pokryciu tej dopłaty, o którym mowa w art. 98 ust. 2 P.t.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Prezes UKE wyjaśnił, że [...] S.A.- jako przedsiębiorca wyznaczony - wystąpiła w czerwcu 2012 r. zgodnie z art. 96 ust. 1 w zw. z art. 95 ust. 1 P.t. z wnioskiem o przyznanie dopłaty do kosztu świadczenia usługi powszechnej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 8 maja 2011 r., w związku z jej nierentownością, w wysokości 33 837 923,28 zł. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego decyzją z [...] kwietnia 2013 r. Prezes UKE odmówił przyznania dopłaty do kosztu świadczenia usługi powszechnej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 8 maja 2011 r.

Po rozpoznaniu odwołań od ww. decyzji, Prezes UKE decyzją z [...] września 2013 r. uchylił decyzję z [...] kwietnia 2013 r. i przyznał [...] S.A. dopłatę w wysokości kosztów świadczenia: usługi świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem aparatów publicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 8 maja 2011 r., w kwocie 14 903 271,64 zł oraz odmówił przyznania dopłaty do świadczenia pozostałych usług wchodzących w skład usługi powszechnej, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 8 maja 2011 r.

W październiku 2013 r. Prezes UKE wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych - zgodnie z art. 97 P.t. - do udziału w pokryciu Dopłaty 2011 oraz wysokości ich udziału w pokryciu tej dopłaty poprzez ustalenie jednolitego wskaźnika procentowego, o którym mowa w art. 98 ust. 2 P.t.

Pismem z 4 stycznia 2017 r. P. złożyła stanowisko w toku postępowania, w ramach którego wniosła o zawieszenie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowania, ze względu na brak ostatecznego i kompletnego rozstrzygnięcia przez Prezesa UKE wniosku o przyznanie dopłaty do kosztów świadczonych usług wchodzących w skład usługi powszechnej za rok 2011.

Strona 1/10