Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik (spr.) Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Pr, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 2 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi C. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/6

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: "Prezes UKE") postanowieniem z [...] października 2018 r. nr [...], na podstawie art. 134 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: "K.p.a.") oraz w związku z art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm., dalej: "P.t."), stwierdził niedopuszczalność wniosku spółki [...] S.A. z siedzibą w W. (dalej "Spółka", "Strona", Skarżący"), o ponowne rozpatrzenie sprawy, zakończonej wydaniem postanowienia Prezesa UKE z [...] września 2018 r., znak: [...], o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kwoty udziału Spółki w pokryciu dopłaty 2010.

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, Prezes UKE wyjaśnił, że pismem, które wpłynęło do UKE 10 stycznia 2018 r., Spółka wystąpiła z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem dla Strony decyzji Prezesa UKE z [...] grudnia 2017 r., w sprawie ustalenia kwoty udziału w pokryciu dopłaty 2010 w wysokości 1 748 769,65 zł dla Spółki, jako przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązanego do udziału w pokryciu tej dopłaty. W ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na wypadek nie uwzględnienia powyższego wniosku, Spółka wniosła o zawieszenie postępowania, do czasu prawomocnego ustalenia "należnej dopłaty" dla przedsiębiorcy wyznaczonego za 2010 r. oraz prawomocnego ustalenia "przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości ich udziału w dopłacie" za 2010 r.

Prezes UKE postanowieniem z [...] września 2018 r., znak: [...], na podstawie art. 97 § 1 i art. 98 § 1 oraz art. 123 K.p.a. w związku z art. 206 ust. 1 P.t., odmówił zawieszenia postępowania, pouczając jednocześnie, że na podstawie art. 141 § 1 i art. 127 § 3 w związku z art. 144 K.p.a., od tego postanowienia nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Spółka, 9 października 2018 r. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaskarżając postanowienie Prezesa UKE z [...] września 2018 r., w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz zawieszenie postępowania.

Prezes UKE wyjaśnił następnie, w zaskarżonym postanowieniu, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy służy stronie tylko wtedy, gdy przepis Kpa albo przepis szczególny tak stanowi. Organ stwierdził, że postanowienie Prezesa UKE z [...] września 2018 r. jest postanowieniem, co do którego przepisy nie przewidują środka zaskarżenia, w tym także wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie bowiem z art. 101 § 3 K.p.a., stronie przysługuje zażalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Brak jest natomiast przepisu, który przyznawałby stronie prawo do złożenia zażalenia (tu: wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania. Prezes UKE na poparcie swojego stanowiska przytoczył bogate orzecznictwo sądów administracyjnych.

Strona 1/6