Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Protokolant referent Julia Murawska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2017 r. sprawy ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji indywidualnej dotyczącej opłaty zapasowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Ministra Energii z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...], którą organ naczelny działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego dalej: "k.p.a." oraz art. 21b ust. 1 i ust. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach mnożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. ż.2014 r. poz. 1695, z późn. zm.), dalej "ustawa o zapasach", po rozpatrzeniu odwołania D. z siedzibą w P., utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia [...] kwietnia 2016 r., nr [...], w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej.

Do wydania powyższego rozstrzygnięcia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Dnia [...] kwietnia 2016 r. do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (dalej "Prezes ARM") wpłynął wniosek D. z siedzibą w P. (dalej "Spółka", "skarżąca") z dnia 15 lutego 2016 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie opłaty zapasowej.

Wnioskująca Spółka wskazała, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje czasowego, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, przywozu oleju napędowego na terytorium kraju. Olej służy Spółce do wytworzenia preparatu smarowego L10 o kodzie CN 34031990 lub oleju smarowego do form L5 o kodzie CN 27101991 (wyrobów niebędących paliwem). Przywieziony olej napędowy w całości zostaje przemieszczony poza terytorium kraju w dwóch powyższych produktach. Przywóz ma na celu jedynie przetworzenie oleju napędowego i jego powrotny wywóz poza terytorium kraju. Spółka nie wykorzystuje sprowadzonego oleju napędowego do innych celów, a zwłaszcza do wprowadzenia do obrotu na terytorium RP. Spółka dysponuje dokumentacją wskazującą na ilość wykorzystanego oleju napędowego oraz ilości wywozu w gotowych produktach.

Spółka powzięła wątpliwości dotyczące obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zapasach - czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym jest obowiązana do utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz uiszczania opłaty zapasowej w rozumieniu przepisów ustawy o zapasach.

W ocenie Spółki nie ciążą na niej obowiązki związane z utrzymywaniem zapasów ropy naftowej ani zapłaty opłaty zapasowej bowiem nie działa ona ani jako producent ani jako handlowiec w rozumieniu przepisów ustawy o zapasach. Spółka nie jest producentem bowiem nie produkuje paliw. W ocenie Spółki, nie jest ona także handlowcem w rozumieniu przepisów ustawy o zapasach bowiem handlowcem jest tylko ten przedsiębiorca, który sprowadza na terytorium kraju olej napędowy lub paliwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na sprowadzaniu tych wyrobów celem ich odsprzedaży, co w ocenie Spółki wynika już z samej nazwy "handlowiec" oraz z zawartego w art. 2 pkt 19 ustawy o zapasach sformułowania "przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw".

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii