Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Leszek Kobylski (spr.) Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Protokolant st. sekr. sąd. Paulina Paczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2012 r. sprawy ze skargi C. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno-spożywczego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
Uzasadnienie strona 1/14

[...] Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w S. decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r., działając z urzędu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 21 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 3 pkt 10 i art. 4 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), art. 6 ust 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. Nr 187 z 2005 r. poz. 1577 z późn. zm.), art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 1721, poz. 1225 z późn. zm.), nakazał stosowanie właściwego oznakowania artykułu rolno - spożywczego zafałszowanego o nazwie [...] niepasteryzowane, puszka 500 ml, piwo jasne pełne, partia [...] szt., data produkcji [...].03.2011 r., data minimalnej trwałości [...].07.2011.r. , numer partii [...] wyprodukowanego przez C. Spółka Akcyjna (dalej jako skarżąca), Oddział Browar B., ul. C. [...], [...] S. zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. przez usunięcie z oznakowania piwa [...] niepasteryzowane (produkowanego w Browar B. S.) sformułowania "Browar [...]". Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych organ orzekł jednocześnie, że niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w dniach od [...].03.2011 r. do [...].03.2011 r. upoważnieni inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w S., działając na podstawie upoważnienia nr [...] z dnia [...] marca 2011 r. przeprowadzili kontrolę w C. Spółka Akcyjna Oddział Browar B., ul. C. [...], [...] S. w zakresie jakości handlowej piwa, transport i składowanie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w/w podmiot wprowadził do obrotu artykuł rolno - spożywczy o nazwie: [...] niepasteryzowane, puszka 500 ml, piwo jasne pełne, partia [...] szt., data produkcji [...].03.2011 r., data minimalnej trwałości [...].07.2011 r., numer partii [...] nieprawidłowo oznakowany. Nieprawidłowości zawarto w Protokole oględzin z dnia [...].03.2011 r. oraz w Protokole z kontroli nr [...] z dnia [...] marca 2011 r. Kontrola oznakowania w/w partii piwa wykazała że na opakowaniu podano informację niezgodną z prawdą "Browar [...]" . Przeprowadzona kontrola wykazała że cała partia piwa wyprodukowana została w Browarze B. S., a tym samym artykuł ten nosi znamiona artykułu zafałszowanego zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, który stanowi: artykuł rolno-spożywczy zafałszowany - produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów, w szczególności jeżeli:

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6239 Inne o symbolu podstawowym 623
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych