Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie interpretacji przepisów prawa
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2018 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Ministra Energii z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii
Uzasadnienie strona 1/12

Minister Energii (dalej: Minister, organ) decyzją z [...] sierpnia 2017 r., nr [...], działając w oparciu o przepisy art. 138 § 1 w związku z art. 127

§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej Kpa.), art. 21b ust. 14 ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1210 ze zm.; dalej ustawa o zapasach) w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.; dalej "ustawa o swobodzie"), po rozpatrzeniu odwołania [...] sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej: spółka, skarżąca) od decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych (dalej Prezes Agencji) z [...] grudnia 2016 r., nr [...] w sprawie udzielenia interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej, utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agencji.

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Spółka wnioskiem z 28 listopada 2016 r. wystąpiła do Prezesa Agencji o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących opłaty zapasowej. Wyjaśniła, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oleju smarowego - maszynowego. Olej ten jest produkowany przez spółkę w drodze mieszania (tzw. blendowania) następujących składników:

- oleju napędowego mniej niż 85% (kod CN 2710 19 43),

- olejów bazowych mniej niż 30% (kod CN 2710 19 99),

- oleju roślinnego (np. oleju rzepakowego) mniej niż 10% (kod CN 1514 19 10).

W efekcie produkcji powstaje wyrób gotowy będący homogeniczną mieszaniną stanowiącą olej smarowo - maszynowy przeznaczony do stosowania w zakładach ceramicznych, przemyśle cementowym lub budowlanym (np. do form budowlanych).

Spółka wskazała, że wyrób gotowy charakteryzuje się następującymi właściwościami fizyko - chemicznymi:

• gęstość w 15°C: 820-920 kg/m3

• temperatura zapłonu: > 62°C

• liczba zmydlenia: > 4 mg KOH/g

• lepkość kinematyczna w 50°C: <4 mm2/s

• skład frakcyjny:

- do temperatury 250°C destyluje < 64,8 %(v/v)

- do temperatury 350°C destyluje < 84,8 %(v/v).

Wyrób gotowy jest klasyfikowany według Nomenklatury Scalonej do symbolu CN 2710 19 99 - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje. Składniki do jego produkcji takie jak: olej napędowy oraz oleje bazowe, spółka nabywa w rafineriach na terenie Unii Europejskiej i sprowadza do Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru do swojego składu podatkowego. Wyroby gotowe w postaci oleju smarowego spółka dostarcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru do odbiorców w innych niż Polska krajach członkowski Unii Europejskiej.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6049 Inne o symbolu podstawowym 604
657
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Energii