Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania
Uzasadnienie strona 2/12

Wyrokiem z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1635/06, wydanym w wyniku ponownego rozpoznania skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, Sąd ten uchylił zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego. Sąd stwierdził, iż Urząd w decyzji tej w ogóle nie odniósł się do zarzutu nieważności decyzji oraz konieczności zastosowania art. 253 ust. 2 p.w.p. Sąd wskazał, iż skoro wnioski skarżącego zawarte w piśmie z [...] grudnia 2003 r. a także zarzuty podniesione na rozprawie w dniu [...] grudnia 2004 r. mogły budzić wątpliwości ze strony organu, to należało w trybie art. 64 k.p.a. to wyjaśnić i wezwać wnioskodawcę do sprecyzowania okoliczności skutkujących nieważnością decyzji. Formułując wskazania co do dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie Sąd stwierdził, iż po wyjaśnieniu powyższej kwestii Urząd winien ocenić, czy okoliczność skutkująca ewentualnym stwierdzeniem nieważności decyzji jest okolicznością, która może być podniesiona w sporze o unieważnienie prawa ochronnego zgodnie z treścią art. 253 ust. 2 p.w.p. Jeśli Urząd dojdzie do wniosku, że podniesiona przesłanka stwierdzenia nieważności nie ma znaczenia dla postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, to w ocenie Sądu, Urząd winien przekazać wniosek o stwierdzenie nieważności do rozpoznania w trybie zwykłym, zawieszając jednocześnie postępowanie w przedmiotowej sprawie, gdyż zgodnie z art. 255 p.w.p., w trybie postępowania spornego nie rozpatruje się wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Po zakończeniu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, zależnie od jego wyniku Urząd winien rozstrzygnąć kwestie związane z postępowaniem prowadzonym w trybie spornym, a więc w wypadku stwierdzeniu nieważności decyzji o rejestracji spornego znaku towarowego postępowanie sporne należy umorzyć, a w wypadku odmowy stwierdzenia nieważności tej decyzji - podjąć postępowanie w sprawie o unieważnienie spornego prawa ochronnego.

Na rozprawie, która odbyła się [...] września 2007 r., wnioskodawca podtrzymał swój wniosek o stwierdzenie nieważności:

1. decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] sierpnia 1992 r. wydanej w trybie administracyjnym o udzieleniu spornego prawa ochronnego,

2. postanowienia w rejestrze dotyczącego zmiany uprawnionego z tytułu spornego prawa,

3. decyzji o przedłużeniu ochrony spornego znaku towarowego.

Postanowieniem z [...] września 2008 r. po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z wniosku A. R. przeciwko F. S.A. z siedzibą w R. w [...] o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MONTANA o numerze [...], na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy RP postanowił;

Strona 2/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP