Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania
Uzasadnienie strona 12/12

Ponadto "Innym organem" może być ten sam organ administracji publicznej w sytuacji, gdy prowadzi lub jest właściwy do prowadzenia innego, odrębnego przedmiotowo postępowania administracyjnego lub innego postępowania, w którym podejmowane jest rozstrzygnięcie (zob. post. NSA z dnia 25 stycznia 2000 r., I SA 1725/99, ONSA 2001, nr 1, poz. 44). Skłania to ku wnioskowi, że w istocie tę część art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w której mowa o "innym organie", należy rozumieć jako "w innym postępowaniu", w tym także prowadzonym przez ten sam organ administracji publicznej (por. Łaszczyca Grzegorz, Martysz Czesław, Matan Andrzej,komentarz, LEX 2007, Komentarz do art. 97 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071), [w:] G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II.).

Niezasadny był natomiast wniosek uczestnika o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na wydaną w dniu [...] maja 2008 r. decyzję Urzędu Patentowego w sprawie wygaśnięcia znaku towarowego MONTANA [...] z dniem [...] października 2001 r. Unieważnienie prawa ochronnego następuje na skutek okoliczności istniejących już w dacie udzielania prawa. Decyzja dotycząca unieważnienia prawa ochronnego wywołuje skutki od daty rejestracji. W tej sytuacji decyzja z [...] maja 2008 r. o wygaśnięciu prawa ze skutkiem na dzień [...] października 2001 r. postaje bez wpływu na rozpoznanie skargi bowiem w dacie złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego prawo to jeszcze istniało. Ponadto przedmiotem rozpoznania Sądu było wyłącznie postanowienie Urzędu Patentowego o zawieszeniu postępowania o unieważnienie prawa ochronnego, a zatem orzeczenie mające charakter procesowy.

Jednocześnie należy - zdaniem Sądu - podkreślić, iż Urząd Patentowy RP wydając zaskarżone postanowienie co do zasady uwzględnił wszelkie rygory procedury administracyjnej, określające jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Oceniając zaskarżone postanowienie Sąd też nie stwierdził też żadnych innych uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 12/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP