Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2009 r. sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP
Uzasadnienie strona 1/12

Postanowieniem z [...] lipca 2008 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej po rozpoznaniu wniosku A. R. o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie zawieszenia postępowania oraz przekazania Urzędowi Patentowemu RP działającemu w trybie administracyjnym wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. wydanym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy MONTANA o numerze [...] na rzecz F. S.A. z siedzibą w R., [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art. 144 k.p.a. w związku z art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.- Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.- dalej p.w.p.) utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

Do wydania powyższego postanowienia doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy;

W dniu [...] maja 2002 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek A. R., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R. ( skarżący) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MONTANA o numerze [...]. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania szeregu towarów ujętych w klasie 2 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług.

Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 4 i art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 ze zm.- dalej u.z.t.) w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. i podniósł, iż nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane dla udzielenia spornego prawa. Ponadto, powołał się na § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (M.P. z 1985 r. nr 18 poz. 143 ze zm.) oraz art. 6 i 7 k.p.a. w związku z art. 37 u.z.t.. Podniósł, iż dokumenty znajdujące się w aktach administracyjnych spornego znaku towarowego, stanowiące podstawę wydania decyzji z dnia [...] sierpnia 1992 r. o udzieleniu spornego prawa nie zostały przetłumaczone na język polski. Wnioskodawca zarzucił, iż przede wszystkim nie został przetłumaczony na język polski dokument określony jako wyciąg z rejestru handlowego, stwierdzający prawo zgłaszającego prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i wskazujący rodzaj i zakres tej działalności. Na rozprawie [...] grudnia 2004 r. wnioskodawca zarzucił, iż na skutek wskazanych wyżej uchybień, decyzja o udzieleniu spornego prawa i pozostałe decyzje podjęte w tej sprawie, dotknięte są wadą nieważności.

Decyzją z [...] grudnia 2005 r., sygn. akt [...] Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego oddalił wniosek o unieważnienie spornego prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 28 listopada 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 936/05 oddalił skargę wnioskodawcy. Na skutek kasacji skarżącego, Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 67/06 uchylił zaskarżony wyrok. NSA stwierdził, iż w obecnym stanie prawnym wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowego nie jest obwarowany żadnym ustawowym terminem i może być złożony w każdym czasie. Wyjątki od tej zasady przewiduje przepis art. 165 p.w.p. Sąd wskazał, iż w sytuacji, w której wniosek o unieważnienie spornego prawa został złożony w okresie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, do tego wniosku nie znajduje zastosowania przepis art. 31 u.z.t. Ponadto NSA wyjaśnił, iż w świetle art. 253 ust. 2 p.w.p., w postępowaniu spornym dopuszczalne jest podniesienie okoliczności uzasadniających wznowienie postępowania administracyjnego i okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6460 Znaki towarowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Urząd Patentowy RP