Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w działalności hurtowni farmaceutycznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Protokolant ref. staż. Patrycja Młynarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Hurtowni F. Sp. j. z siedzibą w C. na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia uchybień w działalności hurtowni farmaceutycznej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny
Uzasadnienie strona 1/6

W dniu [...] grudnia 2015 r. inspektorzy ds. obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przeprowadzili inspekcję doraźną w trybie art. 37at ust. 6 oraz art. 119 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 u.p.f. w hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w [...], prowadzonej przez Spółkę H. sp. j. z siedzibą w C.

Przedmiotem inspekcji była weryfikacja zgodności prowadzonej przez stronę działalności gospodarczej z wymaganiami ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U.2002 r.144.1216).

Na okoliczność inspekcji został sporządzony raport z dnia [...] stycznia 2016 r., w którym stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości:

1. sprzedaż i wywóz poza granice Polski produktów leczniczych zawartych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającego wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgłoszenia takiego zamiaru Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu;

2. sprzedaż produktów leczniczych powyżej urzędowej ceny zbytu;

3. brak pełnej ewidencji sprzedaży w odniesieniu do każdej transakcji w przedstawionym raporcie rozchodu wybranych dostaw, co stanowi naruszenie art. 78 ust. 1 pkt 7 ustawy;

4. brak dokumentacji potwierdzającej, iż podczas transportu warunki temperaturowe określone dla poszczególnych produktów nie zostały przekroczone;

5. w rejestrze dostawców oraz odbiorców kontrolowanej hurtowni brak uwzględnienia wszystkich podmiotów biorących udział łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych.

Strona pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. zgłosiła zastrzeżenia i wyjaśnienia do Raportu.

Pismem z dnia 10 marca 2016r. Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował stronę o wszczęciu postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w [...].

W dniu 18 marca 2016. strona dokonała przeglądu akt postępowania w siedzibie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

W odpowiedzi pełnomocnik strony przedstawił stanowisko strony w przedmiotowej sprawie oraz wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Decyzją z dnia [...] września 2016 r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał Spółce H. sp. j. dostosowanie prowadzonej działalności hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej w [...], do wymogów określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne poprzez:

1. prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie nabywania i zbywania produktów leczniczych na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 pkt 7 u.p.f.;

2. prowadzenie dokumentacji potwierdzającej jednoznacznie, iż podczas transportu warunki określone dla poszczególnych produktów zostały zagwarantowane zgodnie z deklaracją producenta;

3. prowadzenie rejestru dostawców oraz odbiorców z uwzględnieniem wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych kontrolowanego przedsiębiorcy, co stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art.78 ust. 1 pkt 1 i 3 u.p.f.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6203 Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Farmaceutyczny